30.12.2015

The 8th tiny stocking finished - only 16 left

Here comes the santa and animals. Yesterday I received my ribbon order and... it's my poor luck again. The colour is wrong. There are so many shades of red in the world and magenta doesn't look very much Christmas to me. Perhaps it's time to make another order or live with magenta.

Täältä tulee joulupukki ja eläimet. Eilen sain nauhatilaukseni ja ... huono onni iski jälleen. Väri on väärä. Maailmassa on niin paljon eri sävyisiä punaisia ja sinipunerva ei minusta ole oikein jouluinen väri. Ehkä on aika tehdä toinen tilaus tai tulla toimeen sinipunervan kanssa.

The 9th one is.... white pointsettia.

Yhdeksäs on ... valkoinen joulutähti.

28.12.2015

The 7th tiny stocking finished - only 17 left

This far the best one, if my opinion is asked. Looks much better in real live.

Tähän mennessä paras, jos mielipidettäni kysytään. Näyttää paljon paremmalta oikeassa elämässä.

8th one is santa with animals.

Kahdeksas on joulupukki ja eläimet.

Christmas Holidays are over and I don't have so much free time to stitch. Next finishes will take a bit more time.

Joululomat ovat ohi ja vapaa-aikaani ei kovin paljon pistelyyn liikene. Seuraavat valmistumiset voivat viedä hieman enemmän aikaa.


26.12.2015

The 6th tiny stocking finished - only 18 left

At first I wondered - a Christmas horsy? Where in the world there are horses in Christmas tradition? In the circus, of course.

Aluksi ihmettelin - Jouluheppa? Missäpäin maailmaa on hevosia jouluperinteessä? Sirkuksessa tietenkin.


..and 7th one is coming..

...ja seitsemäs on tuloillaan..

25.12.2015

The 5th tiny stocking finished - only 19 left

Yes, I know it's blurry. I try to make better pictures of these stockings when I have finished them all and added ribbons. I'm still waiting my ribbon order to come.

Tiedän että on epäselvä. Yritän ottaa parempia kuvia kun nämä sukat ovat kaikki valmiit ja nauhat lisätty. Odottelen yhä nauhatilaustani.

Here is a progress of 6th stocking.

Tässä vaiheessa on kuudes sukka.

21.12.2015

The 3rd and 4th tiny stockings finished - only 20 left


Two more tiny stockings, 20 to go. Now I scanned them. Perhaps it's my eyes, but these two looks also blurry.

Kaksi lisää pikkusukkia, enää 20 jäljellä. Nyt skannailin ne. Ehkä syynä on silmäni, mutta nämäkin kaksi näyttävät epäselviltä.

Here is the beginning of 5th stocking.

Tässä viidennen sukan alku.

19.12.2015

The second tiny stocking finished - only 22 left


Perhaps I should scan the pictures, there is so little light and looks like it makes pictures blurry. Anyway the second stocking is done. Looks much better in real life.

Ehkä pitäisi skannailla kuvat, valoa on niin vähän ja se näyttää tekevän kuvista epäselviä. Joka tapauksessa toinen sukka on valmis. Näyttää oikeasti livenä paljon paremmalta.

..and third one is coming...

...ja kolmas on tulossa...


17.12.2015

The first tiny stocking finished - only 23 left

Here it is. The first one finished. I used my own bigger stocking pattern to cut the fabric. There are 30 tiny stockings designs in the kit, but I'll make only 24, because I'll add them to my advent calendar (it has been missing stocking for 20 years, so it's about a time to do something) I don't have the ribbon material yet, I hope I'll receive it before I have finished all 24. I need ribbon to tie the tiny stocking to the calendar.

Tässä se on. Ensimmäinen valmis. Käytin  omaa suurempaa sukankaavaa kankaan leikkaukseen. Pakkauksessa on 30 pientä sukkamallia, mutta teen vain 24, koska lisään ne joulukalenteriini (siitä on puuttunut sukat 20 vuotta, joten on aikakin tehdä asialle jotain). Vielä minulla ei ole nauhaa, toivottavasti saan se ennen kuin kaikki 24 ovat valmiita. Tarvitsen nauhaa sitoakseni pikku sukat kalenteriin.

Here is the second design I started. 28 size needle shows how tiny the pattern really is.

Tässä on toinen malli, jonka aloitin. 28 numeron neula näyttää miten pieni malli oikeasti on.

Last but not least - The Sistine Chapel ceiling this far. Part Deluge. Of couse I need to show my progress because I have a sponsor. Otherwise he may think, I'm just palying with computer and not stitching. I really like the computer, it makes very easy to see those 1/4 stitches, I wouldn't see otherwise at all.
 
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä - Siksuksen kappelin katto tähän asti. Osa Vedenpaisumus. Toki minun on hyvä näyttää edistymistä, koska minulla on sponsori. Muuten hän voisi luulla että vain leikin tietokoneellani enkä pistele. Pidän tosi paljon tietokoneesta, sen avulla on todella helppo nähdä nuo 1/4 pistot, joita en muuten näkisi ollenkaan.
 


15.12.2015

Tiny Stocking's Ornaments by Bucilla


Yes, I know I have a lot to stitch...
This is an used kit I bought...Well, there is not enought anything, but it doesn't matter. I need only patterns, so I can use my own materials.
There was one half finished item in the bag and I realised that the fabric 14 count make the designs too big for the stocking pattern (perhaps the previous owner had realised the same thing...and stopped and decided to sell the item), so I changed the fabric to 16 count and realised after stitching this birdhouse - it's still too big for stocking pattern... so I don't used the ready made pattern I make my own bigger stocking pattern.

What about Sistine Chapel ceiling chart? I'm still stitching the Deluge part - and I hope some day - I don't mention the year I have finished it and I can move on the next part. I love to stitch it, because it's almost impossible.

My own design is resting, too.

There is so many beautiful patterns in the world and I have so little time and money.


Tiedän paljon on pisteltävää...
Ostin tämän pakkauksen käytettynä...no, mitäänhän ei ole tarpeeksi, mutta ei se haittaa. Tarvitsen vain mallit, joten voin käyttää omia materiaaleja.
Pakkauksessa oli yksi puolivalmis työ ja huomasin että kangas 5,5 ruutua/cm tekee mallista liian ison sukkakaavaan nähden (luultavasti edellinen omistaja havaitsi saman seikan ... ja lopetti ja päätti myydä mallit), niinpä vaihdoin kankaan 6,4 ruutuun/cm vain huomatakseni tämän linnunpönttöpistelyn jälkeen että malli on edelleenkin liian iso sopiakseen sukan kaavaa...niinpä en sitten käytä valmista kaavaa, vaan teen oma isomman sukkakaavan.

Entäpä Sikstuksen kappelin malli? Pistelen edelleen Vedenpaisumus -osaa - ja toivon että eräänä päivänä - en mainitse vuotta, olen saanut sen valmiiksi ja voin siirtyä seuraavaan osaan. Rakastan pistellä sitä, koska se on miltei mahdoton.

Oma mallinikin on lepotauolla.

Maailmassa on niin paljon kauniita malleja ja minulla tuntuu olevan aina liian vähän aikaa ja rahaa.

13.12.2015

A pocket of an apron finished - essuntasku valmisWhen I started to stitch this one - monochrome - I thought it is a piece of cake. It really wasn't. Now it's done and I'm reliefed. I learnt during this journey that I'm not a monochrome person. I love colours and stitching with one colour only is very boring.

Kun aloitin tämän pistelyn - yksivärinen - ajattelin että helppo nakki. Eipäs ollutkaan. Nyt se on kuitenkin tehty ja olen helpottunut. Opin matkan varrella että en ole yksivärinen ihminen. Rakastan värejä ja vain ja ainoastaan yhdellä värillä pistely on todella tylsää.

The pattern is from Marjorie Massey's French book Petits points & Toile de lin and it's called Coeur Rouge. I used DMC 3345 so it's more like coeur vert.

Malli on Marjorie Masseyn ranskankielisestä kirjasta Petits points & Toile de lin ja nimeltään Coeur Rouge eli punainen sydän. Käytin DMC 3345:tä, joten se on ennemminkin coeur vert eli vihreä sydän.

What next? Time will tell.

Mitä seuraavaksi? Selvinnee ajan myötä.

2.8.2015

A pocket of an apron - essuntasku


Well... last time I promised to stitch something else. As always things really don't go as planned. I took a vacation of 2 weeks. My first vacation in three years and I travelled in Finland - here and there and there and here again. Because I try to travel ligh (only a needle, fabric, scissors and floss), my huge stiching frames are out of question.
Years and years ago I bought this apron of linen and now I decided to stitch something on the front pocket of it. That something is from a French book Petit points & Toile de lin by Marjorie Massey. It's called coeur rouge (red heart), but I used DMC 3345 for it. So it's more like green heart than red one.
I stitch over two and I don't know the density of the linen, but it feels like stitching on Hardanger fabric. I hope I'll finish this some day.
Usually I stitch only one piece at time, now I have three different project going on (or resting) and I don't like it at all. The rotation of stitching is not my piece of cake.
So I really don't know what's here next time...perhaps a finish of this one (I doubt that), Sistine Chapel, or Radical Balance???
Now all my projects are resting, because I'm busy with berries and mushrooms.
Summer is the busiest time of the year.

Noo...viimekerralla lupasin pistellä jotain muuta. Kuten yleensä aina, asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Otin parin viikon loman. Ensimmäinen lomani kolmeen vuoteen ja matkustelin Suomessa - täällä ja siellä ja siellä ja täällä uudelleen. Koska yritän matkustaa kevyesti (vain neula, kangas, sakset ja lankaa), hurjan isot kirjontakehykseni eivät tule kysymykseenkään.
Vuosia, vuosia sitten ostin tämän pellavaesiliinan ja nyt päätin pistellä jotain sen etutaskuun. Tämä jotain on ranskalaisesta  Marjorie Masseyn kirjasta Petit points & Toile de lin. Sen nimi on coeur rouge (punainen sydän), mutta käytin DMC 3345 siihen. Joten se on enemmänkin vihreä sydän kuin punainen.
Pistelin yli kahden langan ja ei ole hajuakaan tämän pellavan tiheydestä, mutta tuntuu siltä että pistelisin Hardanger-kangasta. Toivon että valmista tulee joku päivä.
Yleensä pistelen vain yhtä työtä kerrallaan, nyt minulla on kolme eri projektia menossa (tai lepäämässä) ja en pidä siitä lainkaan. Kirjomusten kierrätys ei ole minun juttuni.
Niinpä en todellakaan tiedä mitä täällä on seuraavalla kerralla... ehkäpä tämä valmiina (mitä epäilen), Sikstuksen kappeli vai Radical Balance???
Nyt kaikki projektini ovat lepäämässä, koska olen kiireinen marjojen ja sienien kanssa.
Kesä on vuoden kiireisintä aikaa.


19.6.2015

Radical Balance 3 of 30

This is the third page of Radical Balance. And just when things start to getting more interesting...I'm going to do something else.

About a year ago I left Sistine Chapel Ceiling, because I couldn't see the tiny symbols any more. Well, I'm now having a device to see the symbols (No, I didn't take the eyes of 20 year-old). I have a tablet with a very high resolution. It was expensive, but I have a sponsor now, who likes me to finish the Sistine Chapel Ceiling. Those who know me, know already how clumsy I'm with computers. So I'm a bit afraid to start using it. Let's see... next time it's perhaps Sistine Chapel Ceiling again.


And some other things...
There are some new language choices at www.stitchia.com now. Yes, my own language Finnish, too. Item descriptions are still written in English, because it's main language (default) of the store.
During the summer there will be more pre-printed fabrics for those who don't like counting or those who prefer needlepoint.

Happy Midsummer!

Tässä on kolmas sivu Radical Balance'sta. Ja juuri kun asiat alkoivat mennä mielenkiintoisempaan suuntaan... aion tehdä jotain muuta.

Noin vuosi sitten jätin Sikstuksen kappelin katon, koska en enää nähnyt pienenpieniä merkkejä. No, nyt minulla on laite, jolla näen merkit (Ei, en ottanut 20-vuotiaan silmiä). Minulla on tabletti, jossa on todella huikea resoluutio. Se oli kallis, mutta minulla on nyt sponsori, joka haluaa että saan Sikstuksen kappelin katon valmiiksi. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät miten kömpelö olen tietokoneiden kanssa. Joten olen hieman arka aloittamaan sen käyttöä. Katsotaan...seuraavalla kerralla ehkä taas Sikstuksen kappelin kattoa.

Ja hieman muita asioita...
Uusien kielivalintojen joukossa www.stitchia.com ssa on nyt myös oma kieleni suomi. Tavaran kuvaus on edelleen kirjoitettu englanniksi, koska se on kaupan pääkieli.
Kesän aikana kauppaan tulee lisää kankaita, joihin malli on painettu valmiiksi heille, jotka eivät pidä laskemisesta tai haluavat mieluummin tehdä kanavatöitä.

Hyvää juhannusta!14.5.2015

Radical Balance 2 of 30


It has been a long time. Now the second page is done. I haven't had very much time to stitch this one. I started a large project for a client of Ristipistopalvelut Stitchia and stitched it many months. It's finished now. So I have mostly been stitching for others. I have also added more items to my webshop Stitchia. If you haven't visit there for a while - a lot has changed. New items coming in every week.
I have also been stitching a gift project to my new relative and it's still in progress. It's a hush-hush. so you don't see it here. I'll finish it before I continue with this one. It'll take another long time before you seen the 3 of 30.
Light turquoise/dark turquoise words in text are links.

Taas on aikaa vierähtänyt. Toinen sivu on nyt tehty. Eipä ole ollut juurikaan aikaa pistellä tätä. Aloitin ison projektin Ristipistopalvelut Stitchian asiakkaalle ja pistelin sitä monta kuukautta. Se on valmis nyt. Niinpä olen enimmäkseen pistellyt muille. Olen myös lisäillyt uusia tavaroita verkkokauppaani Stitchiaan. Joa et ole vieraillut siellä aikoihin - paljon on muuttunut. Joka viikko jotain uutta.
Olen myös pistellyt lahjaprojektia uudelle sukulaiselleni ja se on edelleen työn alla. Se on hys-hys, niinpä et näe sitä täällä. Aion tehdä sen valmiiksi ennen kuin jatkan tätä. Tulee siis kulumaan toinen pitkä rupeama aikaa ennen kuin näet kolmannen sivun kolmestakymmenestä.
Vaalean turkoosit/tummat turkoosit sanat tekstissä ovat linkkejä.


10.1.2015

Radical Balance - the first page

After a long and premeditated thinking process I finally decided ... well, not really. My embroidery scissors made the choice. They landed next to Radical Balance, so it is the one I stitch next.
Actually I don't know who is the artist behind this artwork. I saw about a year ago a calendar and this picture was the front page. I made the adaptation by myself. At first my choice of colour was Anchor flosses - then I made a bad choice and changed them to DMC. It made the colours more psychedelic and out of everything. I don't know yet is it good or bad. Let's see.
Ok. I have to live on that.  Fabric is 16 ct aida. Pattern size in stitches 355 x 417  or 148,035 stitches altogether. It's 30 pages and this is mostly the first page in picture. There are 75 colours and I use 2 plies. It took about a month to finish one page, so it'll take 2 and half year to finish whole picture. If I keep the same stitching speed. I doubt that, because I'll soon start a large project made an order.

Pitkän ja harkitun ajatustyön tuloksena vihdoin päätin... no, en oikeastaan. Kirjontasakseni tekivät valinnan. Ne laskeutuivat Radical Balancen viereen, joten se on sitten seuraava pisteltävä.
Oikeastaan en tiedä kuka taiteilija on tämän taideteoksen takana. Näin noin vuosi sitten kalenterin ja tämä kuva oli etusivulla. Tein muutoksen ristipistoiksi itse. Aluksi värivalintani oli Anchor - sitten menin tekemään huonon valinnan ja muutin sen DMC:ksi. Se sai värit näyttämään enemmän psykedeelisiltä ja irti kaikesta. Enpä tiedä vielä onko se hyvä vai paha. Katsotaan.
Ok. Sen kanssa on vain elettävä. Kangas on 6,4 ruutua/cm. Mallin koko pistoissa on 355 x 417 tai 148 035 pistoa yhteensä. Se on 30 sivua ja kuvassa on lähinnä ensimmäinen sivu. Värejä on 75 ja käytän 2 säiettä. Vein noin kuukauden saada tämä ensimmäinen sivu valmiiksi, joten tulee viemään 2 ½ vuotta saada koko kuva valmiiksi. Jos pistelyvauhti on sama. Epäilen hieman tätä, sillä pian aloitan suuren tilaustyöprojektin.