1.1.2014

Sistine Chapel part 8 - the Deluge

Does anyone remember Sistine Chapel? I started this one some time ago and had a break - actullay the break was quite long. This is the 8 part of Chapel and called the Deluge. Green and blue parts are under stitching.
I have had problems with my blogger blog, constant error messages, so I'm started to looking for antother blog and it looks like I'm moving in the future, if I find a suitable one.

Muistaako kukaan Sikstuksen kappelin? Aloitn tämän jo aikoja sitten ja pidin taukoa - oikeastaan tauko oli melko pitkä. Tämä on Sikstuksen kappelin 8. osa ja Vedenpaisumus. Vihreät ja siniset alueet ovat pistelyn alla.
On ollut ongelmia bloggerin blogini kanssa, jatkuvaa virheilmoitusta, joten ole alkanut etsiä toista blogia ja näyttää vähän siltä että muutan tulevaisuudessa, jos löydän sopivan.5.12.2013

Birds of A Feather - finished (almost)

It's as done as I can show you. There is no text - yet. And that's the part I don't show you, because text and numbers bind this sampler to a certain time, place and space and where this thing belongs only few can go.
Those who like to understand the symbols I have used. There is a book available. It's German language.
 
It's called Symbole im Kreuzstich. Well, I don't give everything free and without effort. So if you like to know you have to do the work.
Next time it's the turn of Sistine Chapel. Part Deluge.

Se on nyt niin valmis kun voin näyttää teille. Tekstiä ei ole - vielä. Ja tämä on se osa, jota en näytä teille, koska teksti ja luvut sitovat tämän merkkuutaulun tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilaan ja mihin tämä työ kuuluu vain harvat voivat mennä.
Niille, jotka haluavat ymmärtää käyttämiäni symboleita, on olemassa saksankielinen kirja.
Sen nimi on Symbole im Kreuzstich. Luuletteko että annan kaikki ilmaiseksi ja ilman vaivaa. Siis, jos haluat tietää sinun on tehtävä töitä sen eteen.
Seuraavalla kerralla on Sikstuksen kappelin vuoro. Osa Vedenpaisumus.


22.11.2013

Birds of a Feather - almost halfway

Progress this far. The more I stitch it, the more I like it. At first I didn't like the birds, but now they are looking better. There is a lot of symbolism in this piece, more than meets the eye.
This is actually a wedding piece, but I'm stitching it to the summer cabin.
This piece looks better in real life, taking pictures of cross stitched pieces makes them flat.

Edistyminen tähän asti. Mitä enemmän pistelen sitä, sitä enemmän pidän siitä. Aluksi en tykännyt linnuista, mutta nyt ne näyttävät paremmilta. Tässä työssä on paljon symboliikkaa, enemmän mitä ensivilkaisulla tavoittaa.
Tämä on oikeastaan vihkiäistyö, mutta pistelen sen kesämökille.
Tämä työ näyttää oikeasti livenä paremmalta, kuvien ottaminen ristipistotöistä latistaa niitä.

8.11.2013

Birds of a Feather - Frame started

Birds of a Feather by Long Dog Samplers this far. I liked this pattern in a picture, but now after stitching it fore a while, I'm not sure if I like the birds. Frame is ok and decorative. Perhaps I'm not just in primitive things. I have already used 2 skeins of DMC 310 (black).
If everything goes fine, I'll finish this before Christmas and then it's time to stitch Sistine Chapel, if everthing goes fine....in my life things usually just go...

Täytyy hieman selittää asiaa suomeksi. Birds of A Feather tarkoittaa saman hengen lapsia eli ihmisiä, jotka ovat samanlaisia/samankaltaisia, kun taas Birds of a Feather flock together on sananparsi, joka suomennettuna tarkoittaa lähinnä vakka kantensa valitsee, eli samankaltaiset ihmiset päätyvät yleensä yhteen.

Long Dog Samplers'in suunnittelemat saman hengen lapset tähän asti. Pidin tästä mallista kuvassa, mutta nyt pisteltyäni sitä jonkin aikaa, en ole ihan varma pidänkö linnuista. Reunus on ihan ok ja koristeellinen. Ehkä en vain pidä primitiivisistä asioista. Olen käyttänyt jo kaksi kaartosta DMC:n 310:tä (musta).
Jos kaikki sujuu hyvin, saan tämän valmiiksi ennen joulua ja sitten on jo aika pistellä Sikstuksen kappelia, siis jos kaikki menee hyvin...elämässäni asiat kun tuppaavat vain menemään...

30.10.2013

Birds of a Feather -Long Dog Samplers - start

Well, it was a short break. I'm stitching again. This time something to Summer Cottage. I was supposed to stitch something small, but those who know me, I don't stitch miniatures, so something small is rather big.
Before anyone asks, I'll stitch Sistine Chapel, but not now.

No, se oli lyhyt tauko. Taas pistellään. Tällä kertaa jotain kesämökille. Minun piti pistellä jotain pientä, mutta ne jotka tuntevat minut, en pistele miniatyyrejä, joten jotain pientä onkin aika isoa.
Ennen kuin kukaan ennättää kysyä, aion pistellä Sikstuksen kappelia, mutta en nyt.

27.10.2013

Suojelusenkeli valmis

Last one finished. Actually I had this done weeks ago, but I have been so busy with my other projects that I haven't had time to take a picture of this one.
Some of you may know that stitching is not just a hobby of mine. It's also one of my many professions. So I stitch also other projects for other people. Those project aren't published here.
Now I take a little break before I start my next project Birds of A Feather by Long Dog Samplers. See you next time.

Viimeinen valmis. Oikeastaan sain tämän tehtyä jo viikkoja sitten, mutta olen ollut niin kiireinen muiden projektien kanssa että minulla ei ole ollut aikaa ottaa kuvaa tästä työstä aikaisemmin.
Osa teistä saattaa tietääkin että pistely ei ole vain harrastukseni. Se on myös yksi monista töistäni. Niinpä pistelen myös muita projekteja muille ihmisille Niitä projekteja ei julkaista täällä.
Nyt otan pienen tauon ennenkuin aloitan seuraavaa projektiani Long Dog Samplers' in Birds of A Feather -työtä. Nähdään seuraavalla kerralla.

11.10.2013

Meren rannalla valmis - Suojelusenkeli aloitus

Took a bit longer time than others. My excuse this time. I was in Spain and found sun bathing more interesting than stitching. Well, you need a vacation week every now and then.
I have already started next one and also the last one of this kind of stitchings. I hope I'll finish this next week, because I have so many projects waiting...
Kesti hieman kauemmin kuin muiden pistely. Tekosyyni tällä kertaa. Olin Espanjassa ja otin aurinkoa innokkaammin kuin pistelin. Noo.. lomaviikko silloin tällöin on ihan tarpeen.
Olen jo aloittanut seuraavaa ja myös viimeistä tämänkaltaisista töistä. Toivon että saan tämän valmiiksi ensi viikolla, koska niin monet projektit odottavat...


27.9.2013

Herran siunaus valmis - Meren rannalla aloitettu

..and another one finished. I noticed a strange thing, the more stressed I'm, the more and faster I stitch. Stressful life gives wings to my needle fingers. And of course stitching and crocheting is a good way to relax. My lastest crochet project Lamp shade is added to my gallery Valokuva-albumi muista käsitöistäni.
Here is the beginning of my next project..
...ja taas yksi valmiina. Huomasin oudon asian, mitä stressaantuneempi olen, sitä enemmän ja nopeammin pistelen. Stressi antaa siivet neulasormilleni. Ja tietysti pistely ja virkkaus ovat hyvä tapa rentoutua. Viimeisin virkkausprojekti Lampunvarjostin on lisätty Valokuva-albumi muista käsitöistäni -galleriaan.
Tässä uuden projektini aloitus.


18.9.2013

Isä Meidän - valmis, Herran Siunaus - tulossa

This one was easy to stitch, too. Looks like the walls of my guest room are rather soon covered with stitched pieces.
Next one is already coming.

Tämäkin oli helppo pistellä. Näyttää siltä että vierashuoneen seinät on melko pian pistelty täyteen ristipistotöitä.
Seuraava on jo tulossa.


11.9.2013

Rakkaus - valmis, Isä meidän - alussa

Yes, this one was quick to stitch. Only 4 other to stitch and my guest room has very different walls. And here is the beginning of the second one. Beginning looks very much same as the first one.


Kylläpä oli nopea pistellä. Enää 4 muuta pisteltävänä ja vierashuoneeni saa hyvin erilaiset seinät. Ja tässä toisen aloitus. Alku näyttää hyvin samanlaiselta kuin ensimmäisessäkin työssä.

8.9.2013

African Lions - FINISHED! and next project started...

Endless sky is done. I have an advice for those who are planning to stitch this piece. Buy a fabric with the sky printed on. Grass and lions are worth of stitching, but the sky isn't. I don't know if it's my poor stitching skills, or rotten threads (because this project was lying too long on the floor of my attic), but it was impossible to stitch smooth sky, there are lumps and bumps everywhere. Threads snapped regularily and every time there was a lump after thread was broken. This happend only when I was stitching the sky.
This project is from Dimensions Gold Collection and designer is Donald Grant. It's stitched on 18 count ivory aida and size is 46 x 25 cm.
As I said in my earlier posting, I already started a new project. It's for my empty guest room walls.
Here is the beginning.
This new project is from Craftimport ky and size is 45 x 62 cm. It's much easier than African Lions, so I should finish it in no time...let's see.

Loppumaton taivas on tehty. Neuvoni niille, jotka suunnittelevat pistelevänsä tämän työn. Ostakaa kangas johon taivas on jo valmiiksi painettu. Ruoho ja leijonat ovat pistelemisen arvoiset, mutta taivas ei. En tiedä johtuiko asia puutteista pistelytaidoissani, vai mädistä langoista (koska tämä projekti lojui liian kauan ullakkoni lattialla), mutta taivaasta oli mahdotonta saada sileää, paakkuja ja kokkareita on joka puolella. Langat napsahtivat poikki säännöllisesti ja joka kerta tuli paakku kun lanka katkesi. Tätä tapahtui vain kun pistelin taivasta.
Tämä projekti on Dimensionin Gold Collection-sarjasta ja työn suunnittelu Donald Grant. Se on pistely 7,2/ruutua aidalle. ja koko on 46 x 25 cm.
Kuten kerroin aiemmassa postauksessa, aloitin jo uuden projektin. Se on tarkoitettu vierahuoneeni tyhjille seinille. Tässä aloitus.
Tämä uusi projekti on Craftimport kyn ja koko 45 x 62 cm. Se on paljon helpompi kuin African Lions, joten se pitäisi valmistua hetkessä... katsotaan miten käy.

4.9.2013

African Lions - endless sky and blind lions and projects (endless)

Time is limited so I have been stitching every spare second I had - despite of that the sky looks enless. There are other projects waiting. My guest room projects - walls are still empty. I already started one of them - next time when I finally have finished this one, I'll show it to you.
After those projects I'll start Summer cottage project. My brother said they would like to have bird pictures to the walls, and please make it simple one. I found one simple birds project from ebay.
Here it is.
Lots of birds and it's from Long Dog Samplers. So it should be suitable.

And my poor Sistine Chapel project. I had plans to start it again in August. Well. August is gone and now it's September. This is not only plan I'm having. I have endless piles of other projects. Let's see when it's Sistine Chapel. I hope it's sooner than August, 2014

Aikaa on rajoitetusti, joten olen pistellyt joka ikisen vapaan sekunninkin - siitä huolimatta taivas näytää loputtomalta. Muitakin projekteja on jonossa. Vierashuone projektit - seinät ovat edelleen tyhjät. Tosin aloitin yhden niistä - seuraavalla kerralla kun vihdoin viimein saan tämän (African Lions) projektin viimeisteltyä, näytän sen teille.
Näiden projektien jälkeen aloitan kesämökki projektin. Veljeni sanoi että he haluaisivat lintukuvia seinille, ja mielellään yksinkertaisia sellaisia. Löysin yhden yksinkertaisen lintuprojektin ebayltä. Tässä se on (katso ylemmäs).
Paljon lintuja ja malli tulee Long Dog Samplers'ilta. Joten pitäisi olla sopiva.

Ja voi Sikstuksen kappeli projekti parkaani. Minulla oli aikomus aloittaa se uudelleen elokuussa. No. Elokuu on mennyt ja nyt on syyskuu. Tämä ei ole ainoa suunnitelma mitä minulla on. Loputtomasti muiden projektien pinoja. Täytyy katsoa koska on Sikstuksen kappelin aika. Toivon että pikemmin kuin vuoden 2014 elokuussa.

29.7.2013

African Lions - a little bit more of lions

It has been a while - again. What's my excuse this time... well, I have been doing something else, very much something else. Picking berries, more berries and more berries. Working, working and working. And the biggest excuse of all. I have new windows 8 operating system and I'm totally confused with it. Loading pictures isn't easy any more. And everything else called easy is gone, too.
Ok. Back to lions. I think I'm halfway now. Only some stitches to lions and a lot of sky left. I may stitch this until the end or I may show another picture before finish, I haven't decided yet which way to go.

Taas on vierähtänyt aikaa. Millä tekosyyllä olen liikkeellä tällä kertaa... nooh, olen tehnyt jotain muuta, hyvin paljon jotain muuta. Poiminut marjoja, vielä lisää marjoja ja vielä lisää marjoja. Tehnyt töitä, töitä ja töitä. Ja kaikkein suurin tekosyy. Minulla on uusi windows 8 käyttöjärjestelmä ja olen ihan ulkona siitä. Kuvien lataaminen ei ole enää helppoa. Ja kaikki muukin helppous on mennyttä.
Ok. Takaisin leijoniin. Luulen että olen puolimatkassa nyt. Enää muutamia pistoja leijoniin ja runsaasti taivasta jäljellä. Saatan pistellä tämän loppuun asti tai saatan näyttää toisen kuvan ennen kuin tulee valmista, en ole päättänyt vielä minne suuntaan lähteä.


30.6.2013

African Lions - a hint of lions

It has been mostly grass this far... but now, if you look closely you can see a hint of lions. Still much to stitch and time is limited as always. Next week is busy. If sunny even busier. It's berry picking time and mushroom season started early. Just ate the first chantarelles, I picked this morning.

Tähän asti enimmäkseen ruohoa...mutta nyt, jos katsot tarkasti voit nähdä jo aavistuksen leijonista. Edelleen paljon pisteltävää ja aikaa on rajoitetusti kuten aina. Seuraava viikko on kiireinen. Jos aurinkoinen vielä kiireisempi. On marjanpoiminta-aika ja sienikausi alkoi aikaisin. Söin juuri ensimmäiset kanttarellit, jotka keräsin tänä aamuna.

23.6.2013

African Lions - endless grasslands

Give me an hour and a half and I can change the world. Well, not really, but I can do a lot of stitching. It's very, very quiet in my little business world, so I have been stitching when waiting for people to call. Nobody calls so I have a lot of time to stitch. I should have found  this out earlier, I would have done a lot in waiting. Better now than never. As you can see I'm still stitching grass, no lions or Africa either - just endless grasslands or savannah.
I'm also doing some changes here in my blog. I'm moving all blogs of stitchers to new blog Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News . I still follow your stitchings, because I like to see what all others have done.

Antakaa minulle puolitoista tuntia niin muutan maailman. No, en todellakaan, mutta saan tehtyä paljon ristipistoja. Pienessä liikemaailmassani on hyvin, hyvin hiljaista, niinpä minulla on aikaa pistellä kun odottelen että ihmiset soittaisivat. Kukaan ei soita, joten pistelyaikaa piisaa. Olisi pitänyt keksiä tämä jo aikaisemmin, olisin saanut paljon aikaiseksi odotellessa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kuten näkyy pistelen edelleen ruohoa, ei leijonia eikä Afrikkaa - vain loputonta ruohikkoa.
Teen myös muutoksia täällä blogissani. Siirrän kaikki pistelijöiden blogit Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News -blogiin. Seuraan yhä edelleen pistelyitänne, koska minusta on mukava katso mitä kaikki muut ovat tehneet.

16.6.2013

African LionsLately, I haven't had a lot of time to stitch. This is African Lions this far. Mostly grass. What I have been doing? Well, I started my own business, or actually 3 of them. The first one has nothing to do with cross-stitching. The second one has everything to do with cross-stitching and is called Ristipistopalvelut Stitchia. The third one has something to to with sewing. So I will be busy in the future, too.

Viime aikoina ei ole ollut juurikaan aikaa pistellä. Tässä on African Lions tähän asti. Enimmäkseen ruohoa. Mitä olen puuhaillut? No, aloitin omat liiketoimet, tai oikeastaa kolmekin yritystä. Ensimmäisellä ei ole mitään tekemistä ristipistoilun kanssa. Toisella ei muuta olekaan kuin ristipistelyä ja sen nimi on Ristipistopalvelut Stitchia . Kolmannella on jotain tekemistä ompelun kanssa. Näin ollen tulen olemaan kiireinen myös tulevaisuudessa.

23.1.2013

Saint Pantoleimon - finished!

It's done yesterday afternoon.  Northern light is blue now, so it's not the real fabric colour. Actually white. Only a month late on schedule. Well, better late than never. This work has lots and lots of gold threads, but very few colour changes, so it's quite quick to stitch if you are an experienced stitcher. It's time to go to framer's, but I think I'll wait until I finished the baby birth sampler and get them framed at same time. You don't see the baby sampler, because I made a promise to baby's mother, not to show the name. Still waiting the baby to be born.
My next project while waiting is African Lions by Donald Grant. It's about a time to begin. Picture at the end of the text. Nothing special yet, just a couple of stitches.

Eilen iltapäivällä tuli valmista. Pohjolan valo on nyt sininen, joten kankaan väri ei ole ihan oikea. Oikeasti valkoinen. Vain kuukauden myöhässä aikataulusta. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä työssä on paljon kultalankoja, kuitenkin vähän langanvaihtoja, joten se on melko nopea pistellä jos olet kokenut pistelijä. On aika mennä kehystäjälle, mutta ajattelin odottaa kunnes saan vauvan syntymätaulun valmiiksi ja kehystytän ne molemmat samaan aikaan. Et tule näkemään vauvan taulua, koska lupasin vauvan äidille olla näyttämättä vauvan nimeä. Edelleen odotellaan vauvan syntymää.
Seuraava projektini odotellessa on Afrikan leijonat, suunnittelijana Donald Grant. On jo aikakin aloittaa. Kuva tekstin lopussa. Ei mitään erikoista vielä, vain muutama pisto.


31.12.2012

Saint Pantoleimon - almost there

Back in the business again. As I thought I didn't finish this for Christmas, not even for New Year. Good thing is I managed to stitch more than I thought was humanly possible during Christmas holidays.
I never make any New Year's resolutions, because I know I can't promise anything anyway. I have plans (yes, some of my readers are laughing - you know what happens to my plans) to stitch some My Big Toe and Imaginating designs after Saint Pantoleimon. There is African Lions lying on my attic floor, too. It has been there so many years I can't even remember how many and after I have finished all this it's time to move back to  Sistine Chapel and begin to stitch Deluge. That would be at earlierst on August. Oh, time where are you going so fast...

Takaisin sorvin ääreen. Kuten ajattelinkin en saanut tätä valmiiksi jouluksi, en edes uudeksi vuodeksi. Hyvä juttu on että onnistuin pistelemään joululoman aikana paljon enemmän kuin ajattelin olevan inhimillisesti mahdollista.
En tee koskaan uudenvuodenlupauksia, koska tiedän että en voi luvata mitään kuitenkaan. Minulla on suunnitelmia (joo, jotkut lukijoistani nauravat - tiedätte miten suunnitelmilleni on tapana käydä) pistellä muutamia My Big Toe ja Imaginating -malleja Saint Pantoleimonin jälkeen. African Lions makaa myös ullakon lattialla. Se on ollut siellä niin monta vuotta, että en edes muista tarkasti ja kun olen saanut kaiken tämän valmiiksi on aika siirtyä takaisin Sikstuksen kappeliin ja aloittaa Vedenpaisumuksen pistely. Aikaisintaan elokuussa. Voi aika, mihin sinä menet niin kovaa...

4.11.2012

Saint Pantoleimon


Two weeks of stitching and here is the progress. I have been über-optimistic. There is only 24 hours a day and Christmas is very near. As a stitcher I should know how to count and do my maths. It is impossible to finish this one for Christmas. If I use my brains.  Not enough hours. Well, that's why it's worth trying. Skip the brains.  I love to do impossible, or at least try. There is also more challenge to come. I'm leaving Finland for a while and where I go there doesn't my stitching project go. So I don't know when is next time, perhaps this year, perhaps next, perhaps never. Life doesn't like my plans anyway - so I take whatever comes and try to cope with it. For a person who is always home, I travel a lot.

Kaksi viikkoa pistelyä ja tässä tulos. On tullut oltua yli-optimistinen. Päivässähän on vain 24 tuntia ja Joulu on hyvin lähellä. Ompelijana minun pitäisi tietää miten lasketaan ja tehdä laskelmia. On mahdotonta saada tämä valmiiksi Jouluksi. Siis, jos käytän aivojani. Tunteja ei vaan ole tarpeeksi. Siksipä se juuri on yrittämisen arvoista. Heivataan siis aivot. Minusta on kivaa tehdä mahdottomia, tai ainakin yrittä. Lisähaastetta on myös tulossa. Jätän taas Suomen joksikin aikaa ja sinne, minne menen ei pistelyprojektini mene. Siispä, en tiedä koska on seuraava kerta, ehkä tänä vuonna, ehkä ensi vuonna, ehkä ei koskaan. Elämä ei tunnu tykkäävän suunnitelmistani kuitenkaan - joten otan siis mitä tahansa vastaan tulee ja yritän selvitä sen kanssa. Henkilöksi joka on aina kotona, matkustan aika paljon.

23.10.2012

Saint Panteleimon


This is a corner of an icon of Saint Panteleimon. It's a bit bigger than my last work, but very tiny if compared to Sistine Chapel. Designer of this piece is Stoyanka Ivanova from Solaria Gallery (www.solaria-gallery.com). It's almost two years since I asked her to design this piece. It was very nice to receive the pattern and finally began to stitch a gift for a very modest person, who  really deserves it. There are 240 x 320 stitches, so it isn't a beginner project. Only 58 colours. Deadline is before Christmas. Let's see...

Tämä on Pyhän Panteleimonin (Panteleimon parantaja, Palkatta parantaja)  ikoni. Se on hieman isompi kuin viimeisin työni, mutta hyvin pieni jos sitä verrataan Sikstuksen kappeliin. Työn suunnitteli Stoyanka Ivanova Solaria Galleriasta (www.solaria-gallery.com). Melkein kaksi vuotta sitten pyysin häntä suunnittelemaan tämän työn.  Oli tosi mukava saada tämä malli ja viimeinkin aloittaa lahjan pisteleminen hyvin vaatimattomalle henkilölle, joka todella ansaitsee sen. Mallissa on 240 x 320 pistoa, joten se ei ole aloittelijan projekti. Vain 58 väriä. Määräaika on ennen Joulua. Katsotaan miten käy...

22.10.2012

A gift from Heaven aka Woodland Baby Sampler


This baby sampler is a part of a bigger picture from Dutch cross stitch magazine called Borduurblad  # 32. I made some minor changes and now it's waiting for the baby to be born. When I know the name, numbers and place, I'll add birds, dragonflies and snowflakes to balance the text.
There are much more almost similar versions available of this pattern. I don't use the word copy, because some designers are very touchy and take copyrights very seriously. Under the name Tobin Baby you can find quilt, sampler and bibs to match the theme. Almost forgot, designer is Joan Elliott. One of my favourite designers and it's always a pleasure to stitch her works.
This work goes to rest 'til spring and I'm stitching another gift project while waiting. It's called Saint Panteleimon. I'll add a picture tomorrow, if I have time.

Tämä vauvan syntymätaulu on osa isompaa kuvaa hollantilaisesta ristipistolehdestä Borduurbladista nro 32. Tein muutamia pikkumuutoksia ja nyt työ odottelee vauvan syntymistä. Sitten kun tiedän nimen, numerot ja paikan, lisää linnut, sudenkorennot ja lumihiutaleet tasapainottamaan tekstiä.
Tästä mallista on olemassa paljon samankaltaisia versioita. En käytä sanaa kopio, koska jotkut suunnittelijat ovat hyvin herkkiä ja ottavat copyright-oikeutensa hyvin vakavasti. Tobin Baby-tavaramerkin alta löytyy samaan teemaan sopivat peitto, syntymätaulu ja ruokalappuja. Melkein unohtui, suunnittelija on Joan Elliott. Yksi suosikkisuunnitelijoistani ja hänen töitään on aina ilo pistellä.
Tämä työ lähtee lepoo kevääseen asti ja pistelen toisen lahjaprojektin odotellessa. Sen nimi on Pyhä Panteleimon. Lisää kuvan huomenna, jos aikaa jää.

15.10.2012

Noah's sacrifice - Sistine Chapel Ceiling


Noah's sacrifice is done now - only 45 parts left to stitch before the Sistine Chapel Ceiling is finished. Next part of the series is Deluge. Bad news is I have so much other things to do and stitch that I can start Deluge not until next Spring/Summer.

Other things? It's too much to write on this blog and I'm graveyard of secrets.

 Good news is I have started a smaller and much cuter project for a baby. It's not my baby, but it's SIL's daughter's baby. Due in next Spring. It's very nice to stitch something different after religious subjects.

Nooan uhraus on nyt valmis - ainoastaan 45 osaa pisteltävänä ennenkuin Sikstuksen kappeli on valmis. Seuraava osa sarjassa on Vedenpaisumus. Mitä tulee huonoihin uutisiin minulla on niin paljon muita asioita tehtävänä ja pisteltävänä että voin aloittaa Vedenpaisumuksen aikaisintaan ensi Keväällä/Kesällä.

Muita asioita? Liian paljon kirjoitettavaksi tässä blogissa ja olen muutenkin salaisuuksien hautausmaa.

Mitä tulee hyviin uutisiin olen aloittanut pienemmän ja paljon söpömmän projektin vauvalle. Siis, vauva ei ole minun, vaan miehen siskontytön. Tulossa ensi keväänä. On mukava pistellä jotain erilaista uskonnollisten aiheiden jälkeen. Tässä kuva...

1.10.2012

Long time - no see


Coat of arms of Paijat-Hame is done and framed.

Well, I have been away for a while. Now I'm back, but I don't promise anything. It looks like this year has been... I don't have a word what it has been. Terrible is an understatement. So many of you have asked how my cross stitch projects are going. They haven't gone anywhere. Because I have't had any time to stitch or doing anything extra curriculum activity.

And the Sistine Chapel and Sacrifice of Noah this far. Picture at the end of the text.

Of course I had plans and I still have. Things just didn't go as planned.

Päijät-Hämeen vaakuna on tehty ja kehystetty.

On tullut oltua pois jonkin aikaa. Nyt olen palannut, mutta en lupaa edelleenkään mitään. Näyttää siltä että tämä vuosi on ollut... Minulla ei ole edes sanaa sille, mitä se on ollut. Kamala on vähättelyä. Niin monet teistä ovat kyselleet miten ristipistoprojektini etenevät. Ne eivät ole edenneet mihinkään. Koska minulla ei ole ollut aikaa pistellä tai tehdä mitään muutakaan ekstraa.

Ja Sikstuksen kappeli ja Nooan uhraus tähän asti. Kuva tekstin lopussa.

Toki minulla oli suunnitelmat ja on yhä edelleen. Asiat vain eivät sujuneet suunnitelmien mukaan.


27.12.2011

Päijät-Hämeen vaakuna, osa 2
This is my progress before Christmas. I run out of blue, so I have to wait until I receive my thread order. I was hoping to receive it before Christmas, but it looks like it takes a while to get it. Meanwhile? Well, I just enjoy sunshine. (You may think, now I'm kidding. Some of you know where I really am.)
For those nutty readers who don't understand. (I'm very sorry to say this.) I haven't made the coat of arms of Paijat-Hame. I just converted it into cross-stitches. You see the chart I made beside the project itself. I'm not selling the chart or finished piece or giving it to charity, either. This stitching is just for myself. So I'm not breaking any copyright law here.
If you think this is easy, do it yourself! It really is very easy. Stiching is very easy, too. Just two colours. Takes 2 skeins of yellow and 6 skeins of blue.

Tässä on mihin pääsin ennen joulua. Sininen loppui kesken, joten täytyy odottaa kunnes saan lankatilaukseni. Toiveissani oli että saisin sen ennen joulua, mutta näyttää siltä että vie pitemmän ajan. Sillä välin? No, natuin vain auringosta. (Saatatte ajatella että nyt juksaan. Jotkut teistä tietävät missä oikeasti olen.)
Niille pöhköille lukijoille, jotka eivät ymmärrä (Pahoittelen että joudun sanomaan näin.) En ole tehnyt Päijät-Hämeen vaakunaa. Muunsin sen vain ristipistoiksi. Näet tekemäni mallin itse työn vieressä. En myy tätä mallia tai valmista työtä enkä myöskään aio antaa sitä hyväntekeväisyyteen. Tämä pistelys on vain omaan käyttöön. Niinpä en riko mitään tekijänoikeuslakeja täällä.
Jos olet sitä mieltä että tämä on helppoa, tee itse! Se on todella helppoa. Pistely on myös hyvin helppoa. Vain kaksi väriä. Keltaista kuluu 2 kaartosta ja sinistä 6.

16.12.2011

Päijät-Hämeen vaakunaCoat of arms of Paijat-Hame
This pattern is converted into cross stitches from a provincial coat of arms of Paijat-Hame by me. Perhaps I shouldn't tell this yet, but there is Vellamo in it. Vellamo is a female spirit of water, spouse of Ahto (Ahti), a male spirit of water. Both characters are familiar from Kalevala, which is Finnish national epic. I live on the shore of lake Paijanne. So I could say I live on mermaid area.

Päijät-Hämeen vaakuna
Muunsin Päijät-Hämeen vaakunan ristipistoiksi. Ehkä ei pitäisi kertoa tätä vielä, mutta vaakunassa on Vellamo. Hän on naispuolinen vedenhaltija eli haltijatar, miespuolisen vedenhaltijan Ahdon (Ahti) puoliso. Molemmat hahmot ovat tuttuja Kalevalasta, joka on suomalaisten kansalliseepos. Asun Päijänteen rannalla. Niinpä voisin sanoa että asun merenneitoalueella.

15.12.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from Eden finished!Expulsion from Eden
I don't know how, but it's done now. Next part of Sistine Chapel Series is Sacrifice of Noah. That's a story I don't have in my Bible. It looks like Michelangelo has a different version of Bible in every way. What I'm going to stitch next has nothing to do with Bible. It has something to do with old Finnish pagan religion and the area where I live. That's another story and you see the beginning of it tomorrow.


Karkotus paratiisista
Enpä tiedä miten, mutta valmiiksi tuli. Seuraava osa Sikstuksen kappeli -sarjaa on Nooan uhraus. Kertomus, joka ei ole omassa raamatussani. Näyttää siltä että Michelangelolla on kaikin tavoin erilainen versio raamatusta. Seuraavalla pistelylläni ei ole mitään tekemistä raamatun kanssa. Sen sijaan sillä on jotain tekemistä vanhan suomalaisen pakanauskonnon kanssa ja asuinalueeni kanssa. Se on toinen juttu ja huomenna näet alun.

19.11.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from Eden 2Expulsion from Eden
I have been busy, but not with this project. I have lost count how many months I have stitched the whole Sistine Chapel Ceiling. Here you seen Adam, Eve and a half of the serpent. Where does all the spare time go? Who has removed 4-5 hours from a day? Lately I haven't had anything done properly. I have been too busy with dealing people I can't stand. They have taken a large piece of my time cake. Life would be too easy if all people really do their work right at first time. I wonder how long I have to stand those time thieves, before I can get rid of them for good. My friends, I don't mean you.

Karkotus paratiisista
Olen ollut kiireinen, mutta en tämän projektin kanssa. En enää muista kuinka monta kuukautta olen pistellyt Sikstuksen kappelin kattoa. Tässä näkyy Aatami, Eeva ja puolet käärmeestä. Minne kaikki vapaa-aika katoaa? Kuka on poistanut 4-5 tuntia päivästä? Viime aikoina en ole saanut juuri mitään tehtyä kunnolla. Olen yrittänyt tulla toimeen ihmisten kanssa, joita en voi sietää. He ovat ottaneet suuren palan aikakakkuani. Elämä olisikin liian helppoa, jos kaikki ihmiset tekisivät työnsä heti ensimmäisellä kerralla hyvin. Mietin kuinka kauan minun pitää vielä sietää noita aikavarkaita, ennenkuin pääsen niistä eroon lopullisesti. Enkä tarkoita teitä ystäväni.

1.11.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from EdenExpulsion from Eden
Last night I had time to start the 6th part of Sistine Chapel Ceiling. Looks more like modern art than a work of Michelangelo. Perhaps after two weeks or more it may look a bit better. What you see is grass now.

Karkotus paratiisista
Eilen iltamyöhäällä oli viimein aikaa aloittaa Sikstuksen kappelin katon kuudes osa. Näyttää pikemminkin modernilta taiteelta kuin Michelangelon työltä. Ehkä parin tai hieman useammankin viikon päästä se saattaa näyttää hieman paremmalta. Nyt näet vain ruohoa.

30.10.2011

Red Faberge Egg with PerlsThe last egg is done. My Easter stitchings are ready for next Easter. I'm so much behind that I'm very early. Yes, I wrote the name right, it really reads Perls on the cover page of the pattern. See yourself.

Viimeinen muna on valmis. Pääsiäispistelyni ovat valmiini seuraavaan pääsiäiseen. Olen niin paljon jäljessä että olen tosi aikaisessa. Kyllä, kirjoitin nimen oikein, mallin kansilehdellä lukee Perls. Katso vaikka itse.It's soon time what all Sistine Chapel readers/followers have been waiting for long time. Next time I'll begin 6th part of Sistine Chapel. It's called Expulsion from Eden. Perhaps tomorrow or day after tomorrow. I have been a little bit busy lately and I haven't had very much time for stitch or anything else.

Pian on aika, mitä kaikki Sikstuksen kappelin lukijat/seuraajat ovat odottaneet jo pidemmän aikaa. Seuraavalla kerralla aloitan kuudennen osan Sikstuksen kappelia. Sen nimi on Karkotus paratiisista. Ehkä huomena tai ylihuomena. Olen ollut hieman kiireinen viime aikoina ja aikaa ei ole oikein riittänyt pistelyyn tai mihinkään muuhunkaan.

25.10.2011

Red Faberge Egg with Golden Grid finished!All three finished, only one pattern left. Because I run out of black aida, I'm going to stitch it beside the very first Easter Egg pattern I stitched on white aida. This is the last one.
I bought a pattern maker program and I have been busy creating new patterns to stitch. I already have too many patterns, now I have even more, I'll never stitch them all. Perhaps if I live over 1 000 years or more. I must be a cross stitch nut. Really.
I also got the fabrics of my Christmas projects yesterday. Only 2 months to Christmas. My Christmas projects are always hush-hush, so you never see them here. Instead of Christmas stitchings you are going to see Sistine Chapel project. But only after I have finished my last Easter Egg.

Kaikki kolme saatu valmiiksi, vain yksi malli enää jäljellä. Koska musta aida loppui, aion pistellä sen ihka ensimmäisen pääsiäismunan viereen, jonka pistelin valkoisella aidalle. Tämä on sitten viimeinen.
Ostin ristipistomallien suunnitteluohjelman ja olen kiivaaseen tahtiin luonut uusia malleja pisteltäväksi. Ihan kun minulla ei olisi jo tarpeeksi malleja, nyt niitä on vielä enemmän, en saa niitä koskaan pisteltyä kaikkia. Ehkä jos elän yli 1000 vuotiaaksi tai kauemmin. Minun täytyy olla ristipistohullu. Todella.
Sain myös Jouluprojektien kankaat eilen. Vain 2 kuukautta Jouluun. Jouluprojektini ovat aina hys-hys, joten et näe niitä koskaan täällä. Joulupistelyiden sijaan tulet näkemään Sikstuksen kappeliprojektia. Mutta vasta kun olen saanut viimeisen pääsiäismunan valmiiksi.

20.10.2011

Green Easter Egg with Gold Ruby CrossGreen Egg is done, only one left on this fabric. Next it's time to stitch Red Faberge Egg with Golden Grid.
Those of my readers who are members of my Cross Stitch International site, know there has been problems. Lately there has been very much problems with my other internet sites and blogs, too. I'm wondering who does it. Those sites are innocent and free for everyone to use. I know there are a lot of people with too much spare time and stupid brains, because they don't know anything constructive, creative or better to do, they mess up other people's sites. There is nothing heroic in that kind of activity. Just pure stupidity.
Cross Stitch International is fixed now. Until next attack.

Vihreä muna on valmis, enää yksi jäljellä tähän kankaaseen. Seuraavaksi on aika pistellä punainen Faberge-muna, jossa on kultainen verkko.
Ne lukijoistani, jotka ovat Cross Stitch Internationalin jäseniä, tietävätkin että ongelmia on ollut. Viime aikoina on ollut hyvin paljon ongelmia myös muiden nettisivujeni ja blogieni kanssa. Mietin kuka ne aiheuttaa. Nuo sivut ovat ihan viattomia ja kaikkien vapaassa käytössä. Tiedän että on olemassa paljon ihmisiä, joilla on liikaa vapaa-aikaa ja tyhmät aivot, koska he eivät tiedä mitään rakentavaa, luovaa tai parempaa tekemistä, he sotkevat muiden ihmisten sivuja. Siinä toiminnassa ei ole mitään sankarillista. Vain täyttä typeryyttä.
Cross Stitch International -sivu on nyt korjattu. Seuraavaan hyökkäykseen asti.

15.10.2011

Red Faberge Egg with Silver Flowers finished!..and one third of this picture is finished. Red Faberge Egg with Silver Flowers is done and I'm just beginning of Green Easter Egg with Ruby Cross. I'll stitch three patterns on this aida fabric. Haven't decided the third one yet. Those other plans I had some months ago didn't work out, so I skipped them. This plan is going on smoothly at least this far. Let's see how long.
The patterns are from Solaria Gallery. Link on left corner.

...ja yksi kolmasosa tästä taulusta on valmis. Punainen Faberge muna, jossa hopeisia kukkia on tehty ja olen vihreän pääsiäismunan, jossa rubiininpunainen risti alussa. Aion pistellä kolme mallia tälle aidakankaalle. En ole vielä päättänyt mikä kolmas malli on. Mitä tulee muihin suunnitelmiin, mitä minulla oli muutama kuukausi sitten, ne eivät vain toimineet, niinpä heitin ne yli laidan. Tämä suunnitelma etenee tasaisesti ainakin tähän asti. Katsotaan miten kauan.
Mallit ovat Solaria Galleriasta. Linkki vasemmassa nurkassa.

10.10.2011

Red Faberge Egg with Silver FlowersThis is my progress of yesterday. I learned my plastic canvas lesson and changed plastic to black aida. I know there are readers who are waiting Sistine Chapel progress. Patience, please. I'll stitch these Faberge Easter Eggs first, then it's time to continue Sistine Chapel again. At this time of the year it's time to stitch Halloween patterns or even Christmas patterns, I'm so much behind in everything in my life, so I stitch Easter now. Catching up little by little. Baby steps. I'm a bit afraid of time catching me first.
This pattern is from Solaria Gallery and link to shopping page is under title My favourites on left corner.

Tässä on eilisen työn tulos. Olen ottanut opikseni muovikangasläksyt ja vaihdoin muovin mustaan aidaan. Tiedän että on lukijoita, jotka odottavat Sikstuksen kappelin etenemistä. Kärsivällisyyttä, pyydän. Pistelen ensin nämä Faberge pääsiäismunat, sitten on aika jatkaa Sikstuksen kappelia jälleen. Tähän aikaan vuotta on aika pistellä Halloweenmalleja tai jopa Joulumalleja, olen niin paljon jäljessä ihan kaikessa elämässäni, joten pistelen nyt Pääsiäistä. Yritän päästä ajan tasalle pikkuhiljaa. Vauvanaskelin. Pelkäänpä että aika saa minut ensin kiinni.
Tämä malli on Solaria Gallery'sta ja linkki ostossivulle on Suosikkini -otsikon alla vasemmassa kulmassa.

28.9.2011

Easter Egg is finished!Yes, I'm still alive. I have received a lots of e-mails. I would have never guessed how many people are interested in my Easter Egg project. As you can see it is finished now. It wasn't easy one. Actually it was quite painful. There were times when I thought I'll never finish it. At times it looked like a Chinese lantern and I decided to finish it as Chinese landern. Well, I was taking a picture of it and zip-zap it colapsed. So it's now Easter Egg again with 4 sides.
During this project I have learned many valuable things. At first don't ever buy a cheap plastic canvas. Some holes are not holes at all and you have to use a sharp needle to push your stitches through. Second, you'll need a pair of tongs to get your needle out of the egg and a hammer to get it in and sometimes it really get stuck. I spent a couple of weeks trying to get the needle out of the egg. I spent many hours unstitching and restitching and unstitching and restitching. Third, don't try to make 3D Easter Egg with 4 pieces of plastic canvas. This is the result. It's not worth of the effort. It's still a beauty.
I still have other patterns of Easter Eggs. I'm not patient person, but I'm stubborn so I'll stitch them, too. Wait and see. I have plans, other plans...Kyllä, elossa ollaan. Olen saanut paljon e-maileja. Enpä olisi ikinä arvannut kuinka moni on kiinnostunut pääsiäismunaprojektistani. Kuten näkyy se on nyt valmis. Eipä ollut helppo. Oikeastaan se oli aika kivulias. Ajoittain luulin ettei se koskaan valmistuisi. Toisinaan se näytti kiinalaiselta lyhdyltä ja niipä päätin tehdä siitä sellaisen. No, olin ottamassa siitä kuvaa kun se yhtäkkiä lyyhistyi kasaan. Siispä siitä tuli nyt pääsiäismuna, jossa on 4 sivua.
Tämän projektin aikana olen oppinut monia asioita. Ensiksikin älä ikinä osta halpaa muovikangasta. Jotkut reiät eivät oikeasti ole reikiä ja joudut käyttämään terävää neulaa puskeaksesi pistot läpi. Toiseksi, tarvitset tongit, jotta saat neulan munasta ulos ja vasaran, jotta saat sen sisään ja toisinaan neula todella juuttuu kiinni. Olen viettänyt pari viikko yrittäen saada neulaa ulos munasta. Olen viettänyt monta tuntia purkaen ja pistellen ja purkaen ja pistellen uudelleen. Kolmanneksi, älä yritä tehdä kolmiulotteista pääsiäismunaa 4 palasta muovikangasta. Tämä on tulos. Se ei ole vaivan arvoinen. Kuitenkin se on kaunis.
Minulla on edelleen muitakin pääsiäismunamalleja. En ole kärsivällinen ihminen, mutta olen itsepäinen, joten aion pistellä nekin. Odotapas vain. Minulla on suunnitelmia, muita suunnitelmia...

7.8.2011

Easter EggHere is where I'm now. I'm adding gold thread and then it's time to put all together. So far it looks good, I wonder what happens next time. If I don't succeed, I'll have 4 similar plastic canvas easter eggs instead of one huge 3D easter egg.

Tässä näkyy, missä vaiheessa olen nyt. Lisäilen kultalankaa ja sitten onkin aika pistää paketti kasaan. Toistaiseksi näyttää hyvältä, mietinpä miltä mahtaa näyttää seuraavalla kerralla. Jos ei onnistu, minulla on ainakin 4 samanlaista muovikanvaspääsiäismunaa yhden ison kolmiulotteisen munan sijaan.

31.7.2011

Kolmiulotteinen pääsiäismunaAlmost three pieces are done, only one left. Then it's time to put all together. I'm not sure how I'm going to do it, but it's the problems of future, now I'm just stitching.

Melkein kolme osaa on jo tehty, vielä yksi jäljellä. Sitten onkin aika pistää kaikki yhteen. En ole varma miten aion sen tehdä, mutta se on tulevaisuuden ongelmia, nyt keskityn pistelyyn.