2.8.2015

A pocket of an apron - essuntasku


Well... last time I promised to stitch something else. As always things really don't go as planned. I took a vacation of 2 weeks. My first vacation in three years and I travelled in Finland - here and there and there and here again. Because I try to travel ligh (only a needle, fabric, scissors and floss), my huge stiching frames are out of question.
Years and years ago I bought this apron of linen and now I decided to stitch something on the front pocket of it. That something is from a French book Petit points & Toile de lin by Marjorie Massey. It's called coeur rouge (red heart), but I used DMC 3345 for it. So it's more like green heart than red one.
I stitch over two and I don't know the density of the linen, but it feels like stitching on Hardanger fabric. I hope I'll finish this some day.
Usually I stitch only one piece at time, now I have three different project going on (or resting) and I don't like it at all. The rotation of stitching is not my piece of cake.
So I really don't know what's here next time...perhaps a finish of this one (I doubt that), Sistine Chapel, or Radical Balance???
Now all my projects are resting, because I'm busy with berries and mushrooms.
Summer is the busiest time of the year.

Noo...viimekerralla lupasin pistellä jotain muuta. Kuten yleensä aina, asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Otin parin viikon loman. Ensimmäinen lomani kolmeen vuoteen ja matkustelin Suomessa - täällä ja siellä ja siellä ja täällä uudelleen. Koska yritän matkustaa kevyesti (vain neula, kangas, sakset ja lankaa), hurjan isot kirjontakehykseni eivät tule kysymykseenkään.
Vuosia, vuosia sitten ostin tämän pellavaesiliinan ja nyt päätin pistellä jotain sen etutaskuun. Tämä jotain on ranskalaisesta  Marjorie Masseyn kirjasta Petit points & Toile de lin. Sen nimi on coeur rouge (punainen sydän), mutta käytin DMC 3345 siihen. Joten se on enemmänkin vihreä sydän kuin punainen.
Pistelin yli kahden langan ja ei ole hajuakaan tämän pellavan tiheydestä, mutta tuntuu siltä että pistelisin Hardanger-kangasta. Toivon että valmista tulee joku päivä.
Yleensä pistelen vain yhtä työtä kerrallaan, nyt minulla on kolme eri projektia menossa (tai lepäämässä) ja en pidä siitä lainkaan. Kirjomusten kierrätys ei ole minun juttuni.
Niinpä en todellakaan tiedä mitä täällä on seuraavalla kerralla... ehkäpä tämä valmiina (mitä epäilen), Sikstuksen kappeli vai Radical Balance???
Nyt kaikki projektini ovat lepäämässä, koska olen kiireinen marjojen ja sienien kanssa.
Kesä on vuoden kiireisintä aikaa.


19.6.2015

Radical Balance 3 of 30

This is the third page of Radical Balance. And just when things start to getting more interesting...I'm going to do something else.

About a year ago I left Sistine Chapel Ceiling, because I couldn't see the tiny symbols any more. Well, I'm now having a device to see the symbols (No, I didn't take the eyes of 20 year-old). I have a tablet with a very high resolution. It was expensive, but I have a sponsor now, who likes me to finish the Sistine Chapel Ceiling. Those who know me, know already how clumsy I'm with computers. So I'm a bit afraid to start using it. Let's see... next time it's perhaps Sistine Chapel Ceiling again.


And some other things...
There are some new language choices at www.stitchia.com now. Yes, my own language Finnish, too. Item descriptions are still written in English, because it's main language (default) of the store.
During the summer there will be more pre-printed fabrics for those who don't like counting or those who prefer needlepoint.

Happy Midsummer!

Tässä on kolmas sivu Radical Balance'sta. Ja juuri kun asiat alkoivat mennä mielenkiintoisempaan suuntaan... aion tehdä jotain muuta.

Noin vuosi sitten jätin Sikstuksen kappelin katon, koska en enää nähnyt pienenpieniä merkkejä. No, nyt minulla on laite, jolla näen merkit (Ei, en ottanut 20-vuotiaan silmiä). Minulla on tabletti, jossa on todella huikea resoluutio. Se oli kallis, mutta minulla on nyt sponsori, joka haluaa että saan Sikstuksen kappelin katon valmiiksi. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät miten kömpelö olen tietokoneiden kanssa. Joten olen hieman arka aloittamaan sen käyttöä. Katsotaan...seuraavalla kerralla ehkä taas Sikstuksen kappelin kattoa.

Ja hieman muita asioita...
Uusien kielivalintojen joukossa www.stitchia.com ssa on nyt myös oma kieleni suomi. Tavaran kuvaus on edelleen kirjoitettu englanniksi, koska se on kaupan pääkieli.
Kesän aikana kauppaan tulee lisää kankaita, joihin malli on painettu valmiiksi heille, jotka eivät pidä laskemisesta tai haluavat mieluummin tehdä kanavatöitä.

Hyvää juhannusta!14.5.2015

Radical Balance 2 of 30


It has been a long time. Now the second page is done. I haven't had very much time to stitch this one. I started a large project for a client of Ristipistopalvelut Stitchia and stitched it many months. It's finished now. So I have mostly been stitching for others. I have also added more items to my webshop Stitchia. If you haven't visit there for a while - a lot has changed. New items coming in every week.
I have also been stitching a gift project to my new relative and it's still in progress. It's a hush-hush. so you don't see it here. I'll finish it before I continue with this one. It'll take another long time before you seen the 3 of 30.
Light turquoise/dark turquoise words in text are links.

Taas on aikaa vierähtänyt. Toinen sivu on nyt tehty. Eipä ole ollut juurikaan aikaa pistellä tätä. Aloitin ison projektin Ristipistopalvelut Stitchian asiakkaalle ja pistelin sitä monta kuukautta. Se on valmis nyt. Niinpä olen enimmäkseen pistellyt muille. Olen myös lisäillyt uusia tavaroita verkkokauppaani Stitchiaan. Joa et ole vieraillut siellä aikoihin - paljon on muuttunut. Joka viikko jotain uutta.
Olen myös pistellyt lahjaprojektia uudelle sukulaiselleni ja se on edelleen työn alla. Se on hys-hys, niinpä et näe sitä täällä. Aion tehdä sen valmiiksi ennen kuin jatkan tätä. Tulee siis kulumaan toinen pitkä rupeama aikaa ennen kuin näet kolmannen sivun kolmestakymmenestä.
Vaalean turkoosit/tummat turkoosit sanat tekstissä ovat linkkejä.


10.1.2015

Radical Balance - the first page

After a long and premeditated thinking process I finally decided ... well, not really. My embroidery scissors made the choice. They landed next to Radical Balance, so it is the one I stitch next.
Actually I don't know who is the artist behind this artwork. I saw about a year ago a calendar and this picture was the front page. I made the adaptation by myself. At first my choice of colour was Anchor flosses - then I made a bad choice and changed them to DMC. It made the colours more psychedelic and out of everything. I don't know yet is it good or bad. Let's see.
Ok. I have to live on that.  Fabric is 16 ct aida. Pattern size in stitches 355 x 417  or 148,035 stitches altogether. It's 30 pages and this is mostly the first page in picture. There are 75 colours and I use 2 plies. It took about a month to finish one page, so it'll take 2 and half year to finish whole picture. If I keep the same stitching speed. I doubt that, because I'll soon start a large project made an order.

Pitkän ja harkitun ajatustyön tuloksena vihdoin päätin... no, en oikeastaan. Kirjontasakseni tekivät valinnan. Ne laskeutuivat Radical Balancen viereen, joten se on sitten seuraava pisteltävä.
Oikeastaan en tiedä kuka taiteilija on tämän taideteoksen takana. Näin noin vuosi sitten kalenterin ja tämä kuva oli etusivulla. Tein muutoksen ristipistoiksi itse. Aluksi värivalintani oli Anchor - sitten menin tekemään huonon valinnan ja muutin sen DMC:ksi. Se sai värit näyttämään enemmän psykedeelisiltä ja irti kaikesta. Enpä tiedä vielä onko se hyvä vai paha. Katsotaan.
Ok. Sen kanssa on vain elettävä. Kangas on 6,4 ruutua/cm. Mallin koko pistoissa on 355 x 417 tai 148 035 pistoa yhteensä. Se on 30 sivua ja kuvassa on lähinnä ensimmäinen sivu. Värejä on 75 ja käytän 2 säiettä. Vein noin kuukauden saada tämä ensimmäinen sivu valmiiksi, joten tulee viemään 2 ½ vuotta saada koko kuva valmiiksi. Jos pistelyvauhti on sama. Epäilen hieman tätä, sillä pian aloitan suuren tilaustyöprojektin.

18.12.2014

Egyptian Extravagance - It's a FINISH!

I have had issues. They haven't been cross stitch related. Cross stitching has been a pure pleasure. My computer resigned itself for good. Hard disc said ka-boom. And everything else there said goodbye. I'm still having computer issues - I have solved this far just few of them. Usually I'm busy stitching, but now my spare time has a whole lot of other meanings. Now I'm busy fixing my computer.
So I don't start a new stitching project immediately.
And yes, it really took a whole skein to finished all back stitching. I used one ply of skein.

Minulla on ollut vaikeuksia. Ne eivät liity ristipistelyyn. Ristipistely on ollut ihan puhdasta mielihyvää. Tietokoneeni irtisanoutui lopullisesti. Kovalevy sanoi ka-boom. Ja kaikki muu siellä sanoi hyvästit. Minulla on edelleen tietokoneongelmia - olen ratkaissut niistä vain murto-osan. Yleensä pistelen innokkaasti, mutta nyt vapaa-ajalleni on tullut ihan muita tarkoituksia. Nykyisin korjaan kiireen vilkkaa tietokonettani. Siispä en aloita uutta pistelyprojektia ihan heti.
Ja kyllä, tikkipistojen tekoon kului ihan koko kaartonen. Käytin yhtä osaa langasta.

I have 3 canditates for my new stitching project. Here they are:
Minulla on kolme ehdokasta uudeksi pistelyprojektiksi. Tässä ne ovat:
1) Radical Balance - I made adaptation of the chart by myself - tein mallin itse kuvasta.
This picture describes how the year 2014 has been in my life. Tämä kuva kuvastaa sitä millainen vuosi 2014 on ollut elämässäni.

2) The Leopard Hunts Alone By Dimensions - Leopardi metsästää yksin
I have always like wild animals, especially cats - Olen aina pitänyt villieläimistä, erityisesti kissoista.
 
3) Soft As Steel By HAED - Pehmeä kuin teräs.
Actually this last one is Julie Bell's artwork and called Hard as Steel. It was made 1994 by Julie Bell. So it's 20 years old and granny's crafts. I wonder why Heaven and Earth Designs advertises selling not granny's crafts.  Julie Bell has made fantasy art books, one of them is called Soft as Steel, but you can't find this picture there. This picture is on another book called Hard Curves.

Oikeastaan tämä viimeinen on Julie Bellin taideteos ja nimeltään Kova kuin teräs. Julie Bell teki sen vuonna 1994. Joten se on 20 vuotta vanha ja isoäidin kirjomuksia. Ihmettelen miksi Heaven and Earth Designs mainostaa ettei se myy isoäidin kamaa. Julie Bell on tehnyt fantasiataidekirjallisuutta, yksi näistä kirjoista on nimeltään Soft as Steel, mutta tätä kuvaa ei sieltä löydy. Tämä kuva on toisessa kirjassa, jonka nimi on Hard Curves.

When fixing my computer I have time to think which one of these three is my next project.
Kun korjailen konettani, minulla on aikaa ajatella mikä näistä kolmesta on seuraava projektini.


25.11.2014

Egyptian Extravagance - cross stitches done, time to back stitch

All cross stitches are done. Massive amount of back stitches are waiting to be done.
Kaikki ristipistot on tehty. Suunnaton määrä tikkipistoja odottaa tekijäänsä.

This is a close-up of left corner. Started back stitching and I estimate it'll take a whole skein or even more to finish them all.

Tässä on lähikuva vasemmasta nurkasta. Tikkipistely on aloitettu ja arvioin että menee koko kaartonen ennen kuin olen saanut ne kaikki tehtyä.

It's very quiet at work, so I have a lot of extra time to waste - for stitching. It calms my nerves.

Töissä on hyvin hiljaista, niinpä minulla on paljon ylimääräistä aikaa hukattavana - pistelyyn. Rauhoittaa hermoja.


3.11.2014

Egyptian Extravagance - the middle panel

King Tut's mask is stitched. Next I'm stitching the third and the last panel of Egyptian Extravagance. I might take a picture before I move to back stiching or not. It depends on my computer. My computer  hasn't been co-operative lately. Too much updates or just old age, don't know what's the problem with it.

Tutankhamonin naamio on pistelty. Seuraavaksi pistelen kolmannen ja viimeisen paneelin Egyptian Extravagancesta. Saatan ottaa kuvan ennen kuin siirryn tikkipistoihin tai sitten en. Se riippuu tietokoneestani. Tietokoneeni ei ole viimeaikoina ollut yhteistyöhaluinen. Liikaa päivityksiä tai sitten vain vanhuutta, tiedä häntä mikä on ongelmana.

17.10.2014

Egyptian Extravagance - more than halfway

Should have add this picture earlier, but my computer was a bit moody after updating, so here it is where I'm now with King Tut.
I have some confessions to make. At first with the first panel I used only one ply (It's suggested to use two), but I liked to make the mask look more prominent. The mask is stitched with 2 plies. I was a bit afraid how Marlitt's slippery threads would take their places. Everything went fine. The face is there and Marlitt's too.
There is more colour changes than I thought when I started this one, so it'll take a longer time to finish. I like the picture already and even better when the massive amount of back stitching is done. Now there is only cross stitches.

This week is also a sad week. I read on papers Helmi Vuorelma Oy had made a bankruptcy. This company was very old, over 100 years. I worked there in my youth. It was a legend then and I was very happy to be a little part of the history of Finnish needlecraft.

Now I have my own company (www.stitchia.com) and if something doesn't change all needlecraft business is going same way. Times are hard - so ladies and gentlemen let's stitch. It's keep us sane and give us something to do while waiting better days.

Olisi pitänyt lisätä tämä kuva jo aikaisemmin, mutta tietokoneeni oli vähän äkeä päivityksen jälkeen, niinpä tässä ollaan nyt Tutankhamonin kanssa.
On muutama tunnustuskin tehtävänä. Ensinnäkin ensimmäiseen paneliin käytin vain yhtä säiettä (suositus on käyttää kahta), halusin tehdä naamiosta näkyvämmän ja enemmän esillä olevan. Naamio on pistelty kahdella säikeellä. Pelkäsin hieman miten Marlittin liukkaat langat asettuisivat. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Naama on siellä ja Marlitin langan myös.
Värivaihtoja on hieman enemmän mitä aavistin kun aloitin tämän työn, niinpä valmistuminen tulee kestämään hieman kauemmin. Pidän kuvasta jo nyt ja vielä enemmän kun valtava määrä tikkipistoja on tehty. Nyt kuvassa on vain ristipistoja.

Tämä viikko oli myös surullinen viikko. Luin lehdistä että Helmi Vuorelma Oy teki konkurssin. Tämä yritys oli hyvin vanha, yli 100 vuotta. Työskentelin siellä nuorena. Se oli jo silloin legenda ja olen iloinen että voin olla pieni osa suomalaisen käsityön historiaa.

Nykyisin minulla on oma yritys (www.stitchia.com) ja jos joku ei muutu kaikki käsityö-yrittäminen menee samaa tietä. Ajat ovat kovat - niinpä leidit ja herrasmiehet - pistelkäämme. Se pitää mielenterveytemme kasassa ja antaa meille jotain tekemistä parempia aikoja odotellessa.

8.9.2014

Egyptian Extravagance - almost half of the middle panel

This is the middle section this far. I'm going to stitch the headdress first and then King Tut's face.

Tässä keskiosa tähän asti. Pistelen ensin päähineen ja sitten Tutankhamonin kasvot.

Because the mushroom season is here and now and there is plenty of mushrooms, I have mostly been picking mushrooms. Tomorrow it's boletus soup.

Koska sienikausi on tässä ja nyt ja sieniä on todella paljon. Olen enimmäkseen poiminut sieniä. Huomenna on tarjolla tattikeittoa.
17.8.2014

Egyptian Extravagance - the first panel

The first panel of Egyptian Extravagance is finished - almost. No backstitching yet. Next the middle panel. I'll do all backstitching at the end - and there is going to be plenty of it.

Ensimmäinen paneeli Egyptian Extravagancea tehty - melkein. Tikkipistot vielä puuttuvat. Seuraavaksi keskipaneeli. Teen tikkipistot ihan lopussa - ja niitä tulee olemaan runsaasti.

31.7.2014

Thank God for dirty dishes finished! Egyptian extravagance started

This is not as the designer designed it. I made changes. I didn't like the teddy, so I removed it, and stitched a carpet and drawers instead. The message is as long as you have dirty dishes, you have food to eat. Be thankful of that.

Tämä ei ole ihan sillälailla mitä suunnittelija sen tarkoitti. Tein muutoksia. Nalle ei ollut makuuni, niinpä poistin sen ja pistelin tilalle maton ja laatikoston. Sanoma kuuluu niin kauan kuin on likaisia astioita, on ruokaa mitä syödä. Ole kiitollinen siitä.

This is start of Egyptian Extravagance. It's 18 count aida and Anchor & Marlitt flosses. Yes, I know start in the middle. If you see the size of the chart and fabric - start in the middle is not very good idea, so I started from a corner - left upper corner. I was need of some luxury in my life, this kit was packed in 2001, so it's 13 years old. Time to stitch it at last.

Tämä on Egyptian Extravagancen aloitus. 7,2 ruutua/cm ja Anchorin ja Marlittin langat. Tiedän, aloita keskeltä. Jos näkisit mallin ja kankaan koon - keskeltä aloittaminen ei ole kovin hyvä idea, niinpä aloitin kulmasta - vasemmasta yläkulmasta. Tarvitsin jotain ylellisyyttä elämääni, tämä kirjontapaketti pakattiin vuonna 2001, joten se on 13 vuotta vanha. Aika pistellä se viimeinkin.

 
 
Here is the picture of this kit. It's supposed to look like that after I finished it. Someday.
Tässä on kuva pakkauksesta. Tältä sen on tarkoitus näyttää kun saan sen valmiiksi. Sitten joskus.22.7.2014

Peacocks finished! - Thank God for dirty dishes in progress

Peacocks are done. This and my many, many other crochet projects you find in Muut työt -Virkkausgalleria (links right sidebar). Isn't it a beauty!

Riikinkukot on valmis. Tämän ja monia, monia muita virkkaustöitäni löydät Muut työt -Virkkausgalleriasta (linkit oikealla sivustalla tätä blogia). Eikö ole nätti!

Thank God for dirty dishes this far. There is a teddy bear on left side of the girl, but I don't think I'm going to stitch it. Just the girl and dishes, and a surprise.
Thank God for dirty dishes tähän asti. Tytön oikealla puolella on nalle, mutta en usko että aion pistellä sen. Vain tyttö ja tiskit ja yllätys.

14.7.2014

Kiss the cook -finished, Thank God for Dirty dishes beginning, Peacock in progress

 
It's a finish. Fabric is not blue, actually it's white. I started another one from same leaflet. It's called Thank God for Dirty Dishes. Both are from Cinnamon Stick Pantry leaflet by Stoney Creek.

Valmista tuli. Kangas ei ole sininen, vaan oikeastaan valkoinen. Aloitin toisen samasta lehdykästä. Sen nimi on Thank God for Dirty Dishes eli kiitä Jumalaa likaisista astioista. Molemmat ovat Stoney Creekin Cinnamon Stick Pantry-nimisestä lehtisestä.

 
Here is a picture. It's girl's head.
Tässä kuva. Kyseessä on tytön pää.

And the progress of crochet project Peacock. Mostly roses and leaves this far, peacock is hiding somewhere..
Ja virkkuuprojetin Peacock edistyminen. Enimmäkseen ruusuja ja lehtiä tähän asti, riikinkukko vielä piileskelee jossain.

 
 
 


7.7.2014

Kiss the cook, The Deluge and Peacock

Ok. I haven't been here for a while. Well, almost a half year ago. What have I done? Mostly being extremly busy with all those extra curriculum projects others have "kindly  offered" to me to complete. And they weren't cross stitch.

Ok. Eipä ole tullut oltua täällä aikoihin, No ei ainakaan puoleen vuoteen. Mitä olen puuhannut? Enimmäkseen ollut erittäin kiireinen muiden "ystävällisesti minulle tarjoamien" projektien parissa. Ne eivät ole liittyneet ristipistelyyn.

The first picture is a project I started after making Sistine Chapel the most largest UFO (unfinished object) I have. I'm still in the middle of The Deluge and it's impossible. I can't see the symbols. Have to admit it - I'm old.

Ensimmäinen kuva on projektista, jonka aloitin sen jälkeen kun Sikstuksen kappelista tuli kaikkein suurin kesken jäänyt työ mitä minulla on. Olen edelleenkin keskellä Vedenpaisumusta ja se on mahdoton. En näe symboleja. Täytyy myöntää - olen vanha.

Here is the picture of The Deluge, this far - after 6 months. Haven't done it. Sistine Chapel - perhaps in my next life or give me the eyes of 20 year old.

Tässä on kuva Vedenpaisumuksesta, tähän asti - kuuden kuukauden jälkeen. En ole tehnyt sitä. Sikstuksen kappeli - ehkä seuraavassa elämässä tai antakaa minulle 20-vuotiaan silmät.

Because I couldn't see the symbols of The Deluge I started crocheting. It's for grannies so, perhaps it's the best thing to do. I crocheted a while and then I'm back stitching again. The first picture of this page. Kiss the cook. It's from old Stoney Creek leaflet number 25 and called Cinnamon Stick Pantry. Year 1986.
It's for sale. You find it from www.stitchia.com and choose oldies. There are many other oldies and goodies there, too.

Koska en nähnyt Vedenpaisumuksen symboleja aloitin virkkauksen. Se sopii mummeleille niin ehkä se on paras asia, jota voin tehdä. Virkkasin aikani ja sitten taas pistelemään. Ensimmäinen kuva tällä sivulla. Kiss the cook. Se on vanhasta Stoney Creek vihkosta numero 25 ja nimeltään Cinnamon Stick Pantry. Vuosi 1986.
Se on myynnissä. Löydät sen www.stitchia.com ja valitse oldies-osasto. Siellä on paljon muitakin vanhoja ja hyviä malleja.
1.1.2014

Sistine Chapel part 8 - the Deluge

Does anyone remember Sistine Chapel? I started this one some time ago and had a break - actullay the break was quite long. This is the 8 part of Chapel and called the Deluge. Green and blue parts are under stitching.
I have had problems with my blogger blog, constant error messages, so I'm started to looking for antother blog and it looks like I'm moving in the future, if I find a suitable one.

Muistaako kukaan Sikstuksen kappelin? Aloitn tämän jo aikoja sitten ja pidin taukoa - oikeastaan tauko oli melko pitkä. Tämä on Sikstuksen kappelin 8. osa ja Vedenpaisumus. Vihreät ja siniset alueet ovat pistelyn alla.
On ollut ongelmia bloggerin blogini kanssa, jatkuvaa virheilmoitusta, joten ole alkanut etsiä toista blogia ja näyttää vähän siltä että muutan tulevaisuudessa, jos löydän sopivan.5.12.2013

Birds of A Feather - finished (almost)

It's as done as I can show you. There is no text - yet. And that's the part I don't show you, because text and numbers bind this sampler to a certain time, place and space and where this thing belongs only few can go.
Those who like to understand the symbols I have used. There is a book available. It's German language.
 
It's called Symbole im Kreuzstich. Well, I don't give everything free and without effort. So if you like to know you have to do the work.
Next time it's the turn of Sistine Chapel. Part Deluge.

Se on nyt niin valmis kun voin näyttää teille. Tekstiä ei ole - vielä. Ja tämä on se osa, jota en näytä teille, koska teksti ja luvut sitovat tämän merkkuutaulun tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilaan ja mihin tämä työ kuuluu vain harvat voivat mennä.
Niille, jotka haluavat ymmärtää käyttämiäni symboleita, on olemassa saksankielinen kirja.
Sen nimi on Symbole im Kreuzstich. Luuletteko että annan kaikki ilmaiseksi ja ilman vaivaa. Siis, jos haluat tietää sinun on tehtävä töitä sen eteen.
Seuraavalla kerralla on Sikstuksen kappelin vuoro. Osa Vedenpaisumus.


22.11.2013

Birds of a Feather - almost halfway

Progress this far. The more I stitch it, the more I like it. At first I didn't like the birds, but now they are looking better. There is a lot of symbolism in this piece, more than meets the eye.
This is actually a wedding piece, but I'm stitching it to the summer cabin.
This piece looks better in real life, taking pictures of cross stitched pieces makes them flat.

Edistyminen tähän asti. Mitä enemmän pistelen sitä, sitä enemmän pidän siitä. Aluksi en tykännyt linnuista, mutta nyt ne näyttävät paremmilta. Tässä työssä on paljon symboliikkaa, enemmän mitä ensivilkaisulla tavoittaa.
Tämä on oikeastaan vihkiäistyö, mutta pistelen sen kesämökille.
Tämä työ näyttää oikeasti livenä paremmalta, kuvien ottaminen ristipistotöistä latistaa niitä.

8.11.2013

Birds of a Feather - Frame started

Birds of a Feather by Long Dog Samplers this far. I liked this pattern in a picture, but now after stitching it fore a while, I'm not sure if I like the birds. Frame is ok and decorative. Perhaps I'm not just in primitive things. I have already used 2 skeins of DMC 310 (black).
If everything goes fine, I'll finish this before Christmas and then it's time to stitch Sistine Chapel, if everthing goes fine....in my life things usually just go...

Täytyy hieman selittää asiaa suomeksi. Birds of A Feather tarkoittaa saman hengen lapsia eli ihmisiä, jotka ovat samanlaisia/samankaltaisia, kun taas Birds of a Feather flock together on sananparsi, joka suomennettuna tarkoittaa lähinnä vakka kantensa valitsee, eli samankaltaiset ihmiset päätyvät yleensä yhteen.

Long Dog Samplers'in suunnittelemat saman hengen lapset tähän asti. Pidin tästä mallista kuvassa, mutta nyt pisteltyäni sitä jonkin aikaa, en ole ihan varma pidänkö linnuista. Reunus on ihan ok ja koristeellinen. Ehkä en vain pidä primitiivisistä asioista. Olen käyttänyt jo kaksi kaartosta DMC:n 310:tä (musta).
Jos kaikki sujuu hyvin, saan tämän valmiiksi ennen joulua ja sitten on jo aika pistellä Sikstuksen kappelia, siis jos kaikki menee hyvin...elämässäni asiat kun tuppaavat vain menemään...

30.10.2013

Birds of a Feather -Long Dog Samplers - start

Well, it was a short break. I'm stitching again. This time something to Summer Cottage. I was supposed to stitch something small, but those who know me, I don't stitch miniatures, so something small is rather big.
Before anyone asks, I'll stitch Sistine Chapel, but not now.

No, se oli lyhyt tauko. Taas pistellään. Tällä kertaa jotain kesämökille. Minun piti pistellä jotain pientä, mutta ne jotka tuntevat minut, en pistele miniatyyrejä, joten jotain pientä onkin aika isoa.
Ennen kuin kukaan ennättää kysyä, aion pistellä Sikstuksen kappelia, mutta en nyt.

27.10.2013

Suojelusenkeli valmis

Last one finished. Actually I had this done weeks ago, but I have been so busy with my other projects that I haven't had time to take a picture of this one.
Some of you may know that stitching is not just a hobby of mine. It's also one of my many professions. So I stitch also other projects for other people. Those project aren't published here.
Now I take a little break before I start my next project Birds of A Feather by Long Dog Samplers. See you next time.

Viimeinen valmis. Oikeastaan sain tämän tehtyä jo viikkoja sitten, mutta olen ollut niin kiireinen muiden projektien kanssa että minulla ei ole ollut aikaa ottaa kuvaa tästä työstä aikaisemmin.
Osa teistä saattaa tietääkin että pistely ei ole vain harrastukseni. Se on myös yksi monista töistäni. Niinpä pistelen myös muita projekteja muille ihmisille Niitä projekteja ei julkaista täällä.
Nyt otan pienen tauon ennenkuin aloitan seuraavaa projektiani Long Dog Samplers' in Birds of A Feather -työtä. Nähdään seuraavalla kerralla.

11.10.2013

Meren rannalla valmis - Suojelusenkeli aloitus

Took a bit longer time than others. My excuse this time. I was in Spain and found sun bathing more interesting than stitching. Well, you need a vacation week every now and then.
I have already started next one and also the last one of this kind of stitchings. I hope I'll finish this next week, because I have so many projects waiting...
Kesti hieman kauemmin kuin muiden pistely. Tekosyyni tällä kertaa. Olin Espanjassa ja otin aurinkoa innokkaammin kuin pistelin. Noo.. lomaviikko silloin tällöin on ihan tarpeen.
Olen jo aloittanut seuraavaa ja myös viimeistä tämänkaltaisista töistä. Toivon että saan tämän valmiiksi ensi viikolla, koska niin monet projektit odottavat...


27.9.2013

Herran siunaus valmis - Meren rannalla aloitettu

..and another one finished. I noticed a strange thing, the more stressed I'm, the more and faster I stitch. Stressful life gives wings to my needle fingers. And of course stitching and crocheting is a good way to relax. My lastest crochet project Lamp shade is added to my gallery Valokuva-albumi muista käsitöistäni.
Here is the beginning of my next project..
...ja taas yksi valmiina. Huomasin oudon asian, mitä stressaantuneempi olen, sitä enemmän ja nopeammin pistelen. Stressi antaa siivet neulasormilleni. Ja tietysti pistely ja virkkaus ovat hyvä tapa rentoutua. Viimeisin virkkausprojekti Lampunvarjostin on lisätty Valokuva-albumi muista käsitöistäni -galleriaan.
Tässä uuden projektini aloitus.


18.9.2013

Isä Meidän - valmis, Herran Siunaus - tulossa

This one was easy to stitch, too. Looks like the walls of my guest room are rather soon covered with stitched pieces.
Next one is already coming.

Tämäkin oli helppo pistellä. Näyttää siltä että vierashuoneen seinät on melko pian pistelty täyteen ristipistotöitä.
Seuraava on jo tulossa.


11.9.2013

Rakkaus - valmis, Isä meidän - alussa

Yes, this one was quick to stitch. Only 4 other to stitch and my guest room has very different walls. And here is the beginning of the second one. Beginning looks very much same as the first one.


Kylläpä oli nopea pistellä. Enää 4 muuta pisteltävänä ja vierashuoneeni saa hyvin erilaiset seinät. Ja tässä toisen aloitus. Alku näyttää hyvin samanlaiselta kuin ensimmäisessäkin työssä.

8.9.2013

African Lions - FINISHED! and next project started...

Endless sky is done. I have an advice for those who are planning to stitch this piece. Buy a fabric with the sky printed on. Grass and lions are worth of stitching, but the sky isn't. I don't know if it's my poor stitching skills, or rotten threads (because this project was lying too long on the floor of my attic), but it was impossible to stitch smooth sky, there are lumps and bumps everywhere. Threads snapped regularily and every time there was a lump after thread was broken. This happend only when I was stitching the sky.
This project is from Dimensions Gold Collection and designer is Donald Grant. It's stitched on 18 count ivory aida and size is 46 x 25 cm.
As I said in my earlier posting, I already started a new project. It's for my empty guest room walls.
Here is the beginning.
This new project is from Craftimport ky and size is 45 x 62 cm. It's much easier than African Lions, so I should finish it in no time...let's see.

Loppumaton taivas on tehty. Neuvoni niille, jotka suunnittelevat pistelevänsä tämän työn. Ostakaa kangas johon taivas on jo valmiiksi painettu. Ruoho ja leijonat ovat pistelemisen arvoiset, mutta taivas ei. En tiedä johtuiko asia puutteista pistelytaidoissani, vai mädistä langoista (koska tämä projekti lojui liian kauan ullakkoni lattialla), mutta taivaasta oli mahdotonta saada sileää, paakkuja ja kokkareita on joka puolella. Langat napsahtivat poikki säännöllisesti ja joka kerta tuli paakku kun lanka katkesi. Tätä tapahtui vain kun pistelin taivasta.
Tämä projekti on Dimensionin Gold Collection-sarjasta ja työn suunnittelu Donald Grant. Se on pistely 7,2/ruutua aidalle. ja koko on 46 x 25 cm.
Kuten kerroin aiemmassa postauksessa, aloitin jo uuden projektin. Se on tarkoitettu vierahuoneeni tyhjille seinille. Tässä aloitus.
Tämä uusi projekti on Craftimport kyn ja koko 45 x 62 cm. Se on paljon helpompi kuin African Lions, joten se pitäisi valmistua hetkessä... katsotaan miten käy.

4.9.2013

African Lions - endless sky and blind lions and projects (endless)

Time is limited so I have been stitching every spare second I had - despite of that the sky looks enless. There are other projects waiting. My guest room projects - walls are still empty. I already started one of them - next time when I finally have finished this one, I'll show it to you.
After those projects I'll start Summer cottage project. My brother said they would like to have bird pictures to the walls, and please make it simple one. I found one simple birds project from ebay.
Here it is.
Lots of birds and it's from Long Dog Samplers. So it should be suitable.

And my poor Sistine Chapel project. I had plans to start it again in August. Well. August is gone and now it's September. This is not only plan I'm having. I have endless piles of other projects. Let's see when it's Sistine Chapel. I hope it's sooner than August, 2014

Aikaa on rajoitetusti, joten olen pistellyt joka ikisen vapaan sekunninkin - siitä huolimatta taivas näytää loputtomalta. Muitakin projekteja on jonossa. Vierashuone projektit - seinät ovat edelleen tyhjät. Tosin aloitin yhden niistä - seuraavalla kerralla kun vihdoin viimein saan tämän (African Lions) projektin viimeisteltyä, näytän sen teille.
Näiden projektien jälkeen aloitan kesämökki projektin. Veljeni sanoi että he haluaisivat lintukuvia seinille, ja mielellään yksinkertaisia sellaisia. Löysin yhden yksinkertaisen lintuprojektin ebayltä. Tässä se on (katso ylemmäs).
Paljon lintuja ja malli tulee Long Dog Samplers'ilta. Joten pitäisi olla sopiva.

Ja voi Sikstuksen kappeli projekti parkaani. Minulla oli aikomus aloittaa se uudelleen elokuussa. No. Elokuu on mennyt ja nyt on syyskuu. Tämä ei ole ainoa suunnitelma mitä minulla on. Loputtomasti muiden projektien pinoja. Täytyy katsoa koska on Sikstuksen kappelin aika. Toivon että pikemmin kuin vuoden 2014 elokuussa.

29.7.2013

African Lions - a little bit more of lions

It has been a while - again. What's my excuse this time... well, I have been doing something else, very much something else. Picking berries, more berries and more berries. Working, working and working. And the biggest excuse of all. I have new windows 8 operating system and I'm totally confused with it. Loading pictures isn't easy any more. And everything else called easy is gone, too.
Ok. Back to lions. I think I'm halfway now. Only some stitches to lions and a lot of sky left. I may stitch this until the end or I may show another picture before finish, I haven't decided yet which way to go.

Taas on vierähtänyt aikaa. Millä tekosyyllä olen liikkeellä tällä kertaa... nooh, olen tehnyt jotain muuta, hyvin paljon jotain muuta. Poiminut marjoja, vielä lisää marjoja ja vielä lisää marjoja. Tehnyt töitä, töitä ja töitä. Ja kaikkein suurin tekosyy. Minulla on uusi windows 8 käyttöjärjestelmä ja olen ihan ulkona siitä. Kuvien lataaminen ei ole enää helppoa. Ja kaikki muukin helppous on mennyttä.
Ok. Takaisin leijoniin. Luulen että olen puolimatkassa nyt. Enää muutamia pistoja leijoniin ja runsaasti taivasta jäljellä. Saatan pistellä tämän loppuun asti tai saatan näyttää toisen kuvan ennen kuin tulee valmista, en ole päättänyt vielä minne suuntaan lähteä.


30.6.2013

African Lions - a hint of lions

It has been mostly grass this far... but now, if you look closely you can see a hint of lions. Still much to stitch and time is limited as always. Next week is busy. If sunny even busier. It's berry picking time and mushroom season started early. Just ate the first chantarelles, I picked this morning.

Tähän asti enimmäkseen ruohoa...mutta nyt, jos katsot tarkasti voit nähdä jo aavistuksen leijonista. Edelleen paljon pisteltävää ja aikaa on rajoitetusti kuten aina. Seuraava viikko on kiireinen. Jos aurinkoinen vielä kiireisempi. On marjanpoiminta-aika ja sienikausi alkoi aikaisin. Söin juuri ensimmäiset kanttarellit, jotka keräsin tänä aamuna.

23.6.2013

African Lions - endless grasslands

Give me an hour and a half and I can change the world. Well, not really, but I can do a lot of stitching. It's very, very quiet in my little business world, so I have been stitching when waiting for people to call. Nobody calls so I have a lot of time to stitch. I should have found  this out earlier, I would have done a lot in waiting. Better now than never. As you can see I'm still stitching grass, no lions or Africa either - just endless grasslands or savannah.
I'm also doing some changes here in my blog. I'm moving all blogs of stitchers to new blog Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News . I still follow your stitchings, because I like to see what all others have done.

Antakaa minulle puolitoista tuntia niin muutan maailman. No, en todellakaan, mutta saan tehtyä paljon ristipistoja. Pienessä liikemaailmassani on hyvin, hyvin hiljaista, niinpä minulla on aikaa pistellä kun odottelen että ihmiset soittaisivat. Kukaan ei soita, joten pistelyaikaa piisaa. Olisi pitänyt keksiä tämä jo aikaisemmin, olisin saanut paljon aikaiseksi odotellessa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kuten näkyy pistelen edelleen ruohoa, ei leijonia eikä Afrikkaa - vain loputonta ruohikkoa.
Teen myös muutoksia täällä blogissani. Siirrän kaikki pistelijöiden blogit Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News -blogiin. Seuraan yhä edelleen pistelyitänne, koska minusta on mukava katso mitä kaikki muut ovat tehneet.

16.6.2013

African LionsLately, I haven't had a lot of time to stitch. This is African Lions this far. Mostly grass. What I have been doing? Well, I started my own business, or actually 3 of them. The first one has nothing to do with cross-stitching. The second one has everything to do with cross-stitching and is called Ristipistopalvelut Stitchia. The third one has something to to with sewing. So I will be busy in the future, too.

Viime aikoina ei ole ollut juurikaan aikaa pistellä. Tässä on African Lions tähän asti. Enimmäkseen ruohoa. Mitä olen puuhaillut? No, aloitin omat liiketoimet, tai oikeastaa kolmekin yritystä. Ensimmäisellä ei ole mitään tekemistä ristipistoilun kanssa. Toisella ei muuta olekaan kuin ristipistelyä ja sen nimi on Ristipistopalvelut Stitchia . Kolmannella on jotain tekemistä ompelun kanssa. Näin ollen tulen olemaan kiireinen myös tulevaisuudessa.