30.12.2015

The 8th tiny stocking finished - only 16 left

Here comes the santa and animals. Yesterday I received my ribbon order and... it's my poor luck again. The colour is wrong. There are so many shades of red in the world and magenta doesn't look very much Christmas to me. Perhaps it's time to make another order or live with magenta.

Täältä tulee joulupukki ja eläimet. Eilen sain nauhatilaukseni ja ... huono onni iski jälleen. Väri on väärä. Maailmassa on niin paljon eri sävyisiä punaisia ja sinipunerva ei minusta ole oikein jouluinen väri. Ehkä on aika tehdä toinen tilaus tai tulla toimeen sinipunervan kanssa.

The 9th one is.... white pointsettia.

Yhdeksäs on ... valkoinen joulutähti.

28.12.2015

The 7th tiny stocking finished - only 17 left

This far the best one, if my opinion is asked. Looks much better in real live.

Tähän mennessä paras, jos mielipidettäni kysytään. Näyttää paljon paremmalta oikeassa elämässä.

8th one is santa with animals.

Kahdeksas on joulupukki ja eläimet.

Christmas Holidays are over and I don't have so much free time to stitch. Next finishes will take a bit more time.

Joululomat ovat ohi ja vapaa-aikaani ei kovin paljon pistelyyn liikene. Seuraavat valmistumiset voivat viedä hieman enemmän aikaa.


26.12.2015

The 6th tiny stocking finished - only 18 left

At first I wondered - a Christmas horsy? Where in the world there are horses in Christmas tradition? In the circus, of course.

Aluksi ihmettelin - Jouluheppa? Missäpäin maailmaa on hevosia jouluperinteessä? Sirkuksessa tietenkin.


..and 7th one is coming..

...ja seitsemäs on tuloillaan..

25.12.2015

The 5th tiny stocking finished - only 19 left

Yes, I know it's blurry. I try to make better pictures of these stockings when I have finished them all and added ribbons. I'm still waiting my ribbon order to come.

Tiedän että on epäselvä. Yritän ottaa parempia kuvia kun nämä sukat ovat kaikki valmiit ja nauhat lisätty. Odottelen yhä nauhatilaustani.

Here is a progress of 6th stocking.

Tässä vaiheessa on kuudes sukka.

21.12.2015

The 3rd and 4th tiny stockings finished - only 20 left


Two more tiny stockings, 20 to go. Now I scanned them. Perhaps it's my eyes, but these two looks also blurry.

Kaksi lisää pikkusukkia, enää 20 jäljellä. Nyt skannailin ne. Ehkä syynä on silmäni, mutta nämäkin kaksi näyttävät epäselviltä.

Here is the beginning of 5th stocking.

Tässä viidennen sukan alku.

19.12.2015

The second tiny stocking finished - only 22 left


Perhaps I should scan the pictures, there is so little light and looks like it makes pictures blurry. Anyway the second stocking is done. Looks much better in real life.

Ehkä pitäisi skannailla kuvat, valoa on niin vähän ja se näyttää tekevän kuvista epäselviä. Joka tapauksessa toinen sukka on valmis. Näyttää oikeasti livenä paljon paremmalta.

..and third one is coming...

...ja kolmas on tulossa...


17.12.2015

The first tiny stocking finished - only 23 left

Here it is. The first one finished. I used my own bigger stocking pattern to cut the fabric. There are 30 tiny stockings designs in the kit, but I'll make only 24, because I'll add them to my advent calendar (it has been missing stocking for 20 years, so it's about a time to do something) I don't have the ribbon material yet, I hope I'll receive it before I have finished all 24. I need ribbon to tie the tiny stocking to the calendar.

Tässä se on. Ensimmäinen valmis. Käytin  omaa suurempaa sukankaavaa kankaan leikkaukseen. Pakkauksessa on 30 pientä sukkamallia, mutta teen vain 24, koska lisään ne joulukalenteriini (siitä on puuttunut sukat 20 vuotta, joten on aikakin tehdä asialle jotain). Vielä minulla ei ole nauhaa, toivottavasti saan se ennen kuin kaikki 24 ovat valmiita. Tarvitsen nauhaa sitoakseni pikku sukat kalenteriin.

Here is the second design I started. 28 size needle shows how tiny the pattern really is.

Tässä on toinen malli, jonka aloitin. 28 numeron neula näyttää miten pieni malli oikeasti on.

Last but not least - The Sistine Chapel ceiling this far. Part Deluge. Of couse I need to show my progress because I have a sponsor. Otherwise he may think, I'm just palying with computer and not stitching. I really like the computer, it makes very easy to see those 1/4 stitches, I wouldn't see otherwise at all.
 
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä - Siksuksen kappelin katto tähän asti. Osa Vedenpaisumus. Toki minun on hyvä näyttää edistymistä, koska minulla on sponsori. Muuten hän voisi luulla että vain leikin tietokoneellani enkä pistele. Pidän tosi paljon tietokoneesta, sen avulla on todella helppo nähdä nuo 1/4 pistot, joita en muuten näkisi ollenkaan.
 


15.12.2015

Tiny Stocking's Ornaments by Bucilla


Yes, I know I have a lot to stitch...
This is an used kit I bought...Well, there is not enought anything, but it doesn't matter. I need only patterns, so I can use my own materials.
There was one half finished item in the bag and I realised that the fabric 14 count make the designs too big for the stocking pattern (perhaps the previous owner had realised the same thing...and stopped and decided to sell the item), so I changed the fabric to 16 count and realised after stitching this birdhouse - it's still too big for stocking pattern... so I don't used the ready made pattern I make my own bigger stocking pattern.

What about Sistine Chapel ceiling chart? I'm still stitching the Deluge part - and I hope some day - I don't mention the year I have finished it and I can move on the next part. I love to stitch it, because it's almost impossible.

My own design is resting, too.

There is so many beautiful patterns in the world and I have so little time and money.


Tiedän paljon on pisteltävää...
Ostin tämän pakkauksen käytettynä...no, mitäänhän ei ole tarpeeksi, mutta ei se haittaa. Tarvitsen vain mallit, joten voin käyttää omia materiaaleja.
Pakkauksessa oli yksi puolivalmis työ ja huomasin että kangas 5,5 ruutua/cm tekee mallista liian ison sukkakaavaan nähden (luultavasti edellinen omistaja havaitsi saman seikan ... ja lopetti ja päätti myydä mallit), niinpä vaihdoin kankaan 6,4 ruutuun/cm vain huomatakseni tämän linnunpönttöpistelyn jälkeen että malli on edelleenkin liian iso sopiakseen sukan kaavaa...niinpä en sitten käytä valmista kaavaa, vaan teen oma isomman sukkakaavan.

Entäpä Sikstuksen kappelin malli? Pistelen edelleen Vedenpaisumus -osaa - ja toivon että eräänä päivänä - en mainitse vuotta, olen saanut sen valmiiksi ja voin siirtyä seuraavaan osaan. Rakastan pistellä sitä, koska se on miltei mahdoton.

Oma mallinikin on lepotauolla.

Maailmassa on niin paljon kauniita malleja ja minulla tuntuu olevan aina liian vähän aikaa ja rahaa.

13.12.2015

A pocket of an apron finished - essuntasku valmisWhen I started to stitch this one - monochrome - I thought it is a piece of cake. It really wasn't. Now it's done and I'm reliefed. I learnt during this journey that I'm not a monochrome person. I love colours and stitching with one colour only is very boring.

Kun aloitin tämän pistelyn - yksivärinen - ajattelin että helppo nakki. Eipäs ollutkaan. Nyt se on kuitenkin tehty ja olen helpottunut. Opin matkan varrella että en ole yksivärinen ihminen. Rakastan värejä ja vain ja ainoastaan yhdellä värillä pistely on todella tylsää.

The pattern is from Marjorie Massey's French book Petits points & Toile de lin and it's called Coeur Rouge. I used DMC 3345 so it's more like coeur vert.

Malli on Marjorie Masseyn ranskankielisestä kirjasta Petits points & Toile de lin ja nimeltään Coeur Rouge eli punainen sydän. Käytin DMC 3345:tä, joten se on ennemminkin coeur vert eli vihreä sydän.

What next? Time will tell.

Mitä seuraavaksi? Selvinnee ajan myötä.