27.11.2017

Cross Stitch Map continues

 
Europe is done, now I'm moved to China and stitching down Asia. It has been very easy, except those very tiny countries. If the country is smaller than 1/4 stitch it can't be stitched. Sorry. I still love smaller countries, too. X-stitching continues...
 
Eurooppa on tehty, nyt siirryin Kiinaan ja pistelen Aasiaa alaspäin. On ollut helppoa, paitsi noiden hyvin pienien maiden kohdalla. Jos maa on pienempi kuin 1/4 pistoa, sitä ei voi pistellä. Pahoitteluni. Pidän silti pienemmistäkin maista. Ristipistely jakuu...

18.11.2017

Cross Stitch Map aka World Map in Cross Stitches

I have always wanted travel the world. This is a map printed on aida including wooded frame. Designed by Emma Royston for SUCK UK LTD. The map is originally meant for recording travels around the world. Including 2 needles and 4 small skeins of floss, only those 4 colours you see on the map now. Being in the middle of Siberia, I run out of red a skein, because Russia is so big and I'm going to use more colours because there are much more countries than 4. I counted I manage with 7 colours. Let's see.
This is easy and suitable for beginners, too.

I have the similar red in DMC, so no worries I'm back from Siberia in notime.

Olen aina halunnut matkustaa maailmalla. Tämä on aida kankaalle painettu kartta ja mukana tuli puiset kehykset. Emma Royston suunnitteli kartan SUCK UK LTD:lle. Kartta on alun perin tarkoitettu esittelemään matkoja ympäri maailmaa. Sisältäen 2 neulaa ja 4 pientä tokkaa lankaa, vain nuo 4 väriä, jotka näet kartalla nyt. Keskellä Siperiaa minulta loppui punainen tikka, koska Venäjä on niin iso ja aion käyttää muitakin värejä, koska maita on paljon enemmän kuin 4. Laskin että selviän 7 värillä. Katsotaan.
Tämä on helppo ja sopii myös aloittelijoille.

Minulla on samaa punaista DMC:nä, joten ei hätään palaan Siperiasta hetkessä.

16.11.2017

Mother's Advice - Finished!

When I earlier wrote this has nothing to do with my life. It wasn't exactly true. When I was young my mom really said the first sentence, but didn't mention anything about horses.
And I have lived as my mother adviced - done anything I like. It's very liberating, of course I have tried to avoid hurting others.
Never know what I'll stitch next or what happens next.

Kun aikaisemmin kirjoitin että tällä ei ole mitään tekemistä elämäni kanssa, Se ei ollut ihan totta. Kun olin nuori äitini todella sanoi ensimmäisen lauseen, mutta ei maininnut mitään hevosista.
Ja olen elänyt kuten äiti neuvoi - tehnyt mistä pidän. Se on hyvin vapauttavaa, tietenkin olen yrittänyt olla satuttamatta muita.
Koskaan ei voi tietää mitä pistelen seuraavaksi tai mitä tapahtuu seuraavaksi.

13.11.2017

Mother's Advice continues...

Very slow progress. I used to have a lot of time to stitch, it was years and years ago. Now I'm  a Sunday stitcher and don't always have time on Sundays either.
This pattern really don't have anything to do with my life, it was just a fun pattern to stitch - as I liked to start something after a long pause. To be continued.

Erittäin hidasta edistymistä. Vuosia sitten minulla oli runsaasti aikaa pistellä. Nykyisin olen sunnuntaipistelijä ja eikä minulla ole aina edes sunnuntaisin aikaa.
Tällä mallilla ei todellakaan ole mitään tekemistä elämäni kanssa, se oli vain hauska malli pistellä - kun halusin aloittaa jotain pitkän tauon jälkeen. Jatkoa seuraa.

6.11.2017

Mother's Advice

This is an oldie. I don't remember any more where  or when I received this one. Because I have had so long break (again) in my stitching, I really had to start with something. This is small and funny and motherly advice is really something a mother would have given to her daughters in Victorian era or not. Soon you'll see.

Tämä on vintage kamaa. En enää muista missä tai milloin sain tämän käsiini. Koska olen (taas) pitänyt pitkän tauon pistelyissäni, täytyi aloittaa jollakin. Tämä on pieni ja hauska ja äidillinen neuvo on jotain, mitä äiti olisi antanut tyttärilleen viktoriaanisella ajalla tai sitten ei. Kohta näet.

27.5.2017

Morning Prayer finished

Here it is. Done. Waiting for framing. Nice, easy and quick to stitch. Stitch count 221 x 401 and size about 40 x 73 cm. Only two colours.

What next? Only heaven knows and doesn't tell.

Tässä se on. Tehty. Odottaa kehystystä. Mukava, helppo ja nopea pistellä. Pistoja 221 x 401 ja koko noin 40 x 73 cm. Vain kaksi väriä.

Mitä seuraavaksi? Vain taivas tietään ja ei kerro.

20.5.2017

Morning Prayer

...and my progress this far. It has been a pleasure to stitch this one. If you like to see a bigger picture click on the picture.

...ja edistykseni tähän asti. Tämän pistely on ollut silkkaa mielihyvää. Jos haluat nähdä isomman kuvan klikkaa kuvaa.


13.5.2017

Joys of the needle

It has been a while since I last time logged in. Looks like someone has been missing me - my last post has been read so many times.

For those faithful...
I have started stitch again. What changed my mind? Perhaps a new mission. Don't know. Here I'm again. And don't ask about Sistine Chapel, please. It still exists, but I'm totally blocked with it right now.

My new project is Morning Prayer by My Big Toe designs.

I felt I needed it.

On hieman vierähtänyt aikaa siitä kun viimeksi kirjauduin sisään. Näyttää siltä että ainakin joku on minua kaivannut - viimeisintä postausta on luettu aika monta kertaa.

Noille uskollisille...
Olen aloittanut pistelyn uudelleen. Mikä pyörsi pääni? Ehkä uusi tehtävä. En tiedä. Täällä sitä kuitenkin ollaan. Ja älkää vaan kyselkö Sikstuksen kappelista mitään, kiitos. Se on edelleen olemassa, mutta olen täysin lukossa sen kanssa juuri nyt.

Uusi projektini on Aamurukous My Big Toe designilta.

Tunsin että tarvitsen sitä