5.12.2013

Birds of A Feather - finished (almost)

It's as done as I can show you. There is no text - yet. And that's the part I don't show you, because text and numbers bind this sampler to a certain time, place and space and where this thing belongs only few can go.
Those who like to understand the symbols I have used. There is a book available. It's German language.
 
It's called Symbole im Kreuzstich. Well, I don't give everything free and without effort. So if you like to know you have to do the work.
Next time it's the turn of Sistine Chapel. Part Deluge.

Se on nyt niin valmis kun voin näyttää teille. Tekstiä ei ole - vielä. Ja tämä on se osa, jota en näytä teille, koska teksti ja luvut sitovat tämän merkkuutaulun tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilaan ja mihin tämä työ kuuluu vain harvat voivat mennä.
Niille, jotka haluavat ymmärtää käyttämiäni symboleita, on olemassa saksankielinen kirja.
Sen nimi on Symbole im Kreuzstich. Luuletteko että annan kaikki ilmaiseksi ja ilman vaivaa. Siis, jos haluat tietää sinun on tehtävä töitä sen eteen.
Seuraavalla kerralla on Sikstuksen kappelin vuoro. Osa Vedenpaisumus.


22.11.2013

Birds of a Feather - almost halfway

Progress this far. The more I stitch it, the more I like it. At first I didn't like the birds, but now they are looking better. There is a lot of symbolism in this piece, more than meets the eye.
This is actually a wedding piece, but I'm stitching it to the summer cabin.
This piece looks better in real life, taking pictures of cross stitched pieces makes them flat.

Edistyminen tähän asti. Mitä enemmän pistelen sitä, sitä enemmän pidän siitä. Aluksi en tykännyt linnuista, mutta nyt ne näyttävät paremmilta. Tässä työssä on paljon symboliikkaa, enemmän mitä ensivilkaisulla tavoittaa.
Tämä on oikeastaan vihkiäistyö, mutta pistelen sen kesämökille.
Tämä työ näyttää oikeasti livenä paremmalta, kuvien ottaminen ristipistotöistä latistaa niitä.

8.11.2013

Birds of a Feather - Frame started

Birds of a Feather by Long Dog Samplers this far. I liked this pattern in a picture, but now after stitching it fore a while, I'm not sure if I like the birds. Frame is ok and decorative. Perhaps I'm not just in primitive things. I have already used 2 skeins of DMC 310 (black).
If everything goes fine, I'll finish this before Christmas and then it's time to stitch Sistine Chapel, if everthing goes fine....in my life things usually just go...

Täytyy hieman selittää asiaa suomeksi. Birds of A Feather tarkoittaa saman hengen lapsia eli ihmisiä, jotka ovat samanlaisia/samankaltaisia, kun taas Birds of a Feather flock together on sananparsi, joka suomennettuna tarkoittaa lähinnä vakka kantensa valitsee, eli samankaltaiset ihmiset päätyvät yleensä yhteen.

Long Dog Samplers'in suunnittelemat saman hengen lapset tähän asti. Pidin tästä mallista kuvassa, mutta nyt pisteltyäni sitä jonkin aikaa, en ole ihan varma pidänkö linnuista. Reunus on ihan ok ja koristeellinen. Ehkä en vain pidä primitiivisistä asioista. Olen käyttänyt jo kaksi kaartosta DMC:n 310:tä (musta).
Jos kaikki sujuu hyvin, saan tämän valmiiksi ennen joulua ja sitten on jo aika pistellä Sikstuksen kappelia, siis jos kaikki menee hyvin...elämässäni asiat kun tuppaavat vain menemään...

30.10.2013

Birds of a Feather -Long Dog Samplers - start

Well, it was a short break. I'm stitching again. This time something to Summer Cottage. I was supposed to stitch something small, but those who know me, I don't stitch miniatures, so something small is rather big.
Before anyone asks, I'll stitch Sistine Chapel, but not now.

No, se oli lyhyt tauko. Taas pistellään. Tällä kertaa jotain kesämökille. Minun piti pistellä jotain pientä, mutta ne jotka tuntevat minut, en pistele miniatyyrejä, joten jotain pientä onkin aika isoa.
Ennen kuin kukaan ennättää kysyä, aion pistellä Sikstuksen kappelia, mutta en nyt.

27.10.2013

Suojelusenkeli valmis

Last one finished. Actually I had this done weeks ago, but I have been so busy with my other projects that I haven't had time to take a picture of this one.
Some of you may know that stitching is not just a hobby of mine. It's also one of my many professions. So I stitch also other projects for other people. Those project aren't published here.
Now I take a little break before I start my next project Birds of A Feather by Long Dog Samplers. See you next time.

Viimeinen valmis. Oikeastaan sain tämän tehtyä jo viikkoja sitten, mutta olen ollut niin kiireinen muiden projektien kanssa että minulla ei ole ollut aikaa ottaa kuvaa tästä työstä aikaisemmin.
Osa teistä saattaa tietääkin että pistely ei ole vain harrastukseni. Se on myös yksi monista töistäni. Niinpä pistelen myös muita projekteja muille ihmisille Niitä projekteja ei julkaista täällä.
Nyt otan pienen tauon ennenkuin aloitan seuraavaa projektiani Long Dog Samplers' in Birds of A Feather -työtä. Nähdään seuraavalla kerralla.

11.10.2013

Meren rannalla valmis - Suojelusenkeli aloitus

Took a bit longer time than others. My excuse this time. I was in Spain and found sun bathing more interesting than stitching. Well, you need a vacation week every now and then.
I have already started next one and also the last one of this kind of stitchings. I hope I'll finish this next week, because I have so many projects waiting...
Kesti hieman kauemmin kuin muiden pistely. Tekosyyni tällä kertaa. Olin Espanjassa ja otin aurinkoa innokkaammin kuin pistelin. Noo.. lomaviikko silloin tällöin on ihan tarpeen.
Olen jo aloittanut seuraavaa ja myös viimeistä tämänkaltaisista töistä. Toivon että saan tämän valmiiksi ensi viikolla, koska niin monet projektit odottavat...


27.9.2013

Herran siunaus valmis - Meren rannalla aloitettu

..and another one finished. I noticed a strange thing, the more stressed I'm, the more and faster I stitch. Stressful life gives wings to my needle fingers. And of course stitching and crocheting is a good way to relax. My lastest crochet project Lamp shade is added to my gallery Valokuva-albumi muista käsitöistäni.
Here is the beginning of my next project..
...ja taas yksi valmiina. Huomasin oudon asian, mitä stressaantuneempi olen, sitä enemmän ja nopeammin pistelen. Stressi antaa siivet neulasormilleni. Ja tietysti pistely ja virkkaus ovat hyvä tapa rentoutua. Viimeisin virkkausprojekti Lampunvarjostin on lisätty Valokuva-albumi muista käsitöistäni -galleriaan.
Tässä uuden projektini aloitus.


18.9.2013

Isä Meidän - valmis, Herran Siunaus - tulossa

This one was easy to stitch, too. Looks like the walls of my guest room are rather soon covered with stitched pieces.
Next one is already coming.

Tämäkin oli helppo pistellä. Näyttää siltä että vierashuoneen seinät on melko pian pistelty täyteen ristipistotöitä.
Seuraava on jo tulossa.


11.9.2013

Rakkaus - valmis, Isä meidän - alussa

Yes, this one was quick to stitch. Only 4 other to stitch and my guest room has very different walls. And here is the beginning of the second one. Beginning looks very much same as the first one.


Kylläpä oli nopea pistellä. Enää 4 muuta pisteltävänä ja vierashuoneeni saa hyvin erilaiset seinät. Ja tässä toisen aloitus. Alku näyttää hyvin samanlaiselta kuin ensimmäisessäkin työssä.

8.9.2013

African Lions - FINISHED! and next project started...

Endless sky is done. I have an advice for those who are planning to stitch this piece. Buy a fabric with the sky printed on. Grass and lions are worth of stitching, but the sky isn't. I don't know if it's my poor stitching skills, or rotten threads (because this project was lying too long on the floor of my attic), but it was impossible to stitch smooth sky, there are lumps and bumps everywhere. Threads snapped regularily and every time there was a lump after thread was broken. This happend only when I was stitching the sky.
This project is from Dimensions Gold Collection and designer is Donald Grant. It's stitched on 18 count ivory aida and size is 46 x 25 cm.
As I said in my earlier posting, I already started a new project. It's for my empty guest room walls.
Here is the beginning.
This new project is from Craftimport ky and size is 45 x 62 cm. It's much easier than African Lions, so I should finish it in no time...let's see.

Loppumaton taivas on tehty. Neuvoni niille, jotka suunnittelevat pistelevänsä tämän työn. Ostakaa kangas johon taivas on jo valmiiksi painettu. Ruoho ja leijonat ovat pistelemisen arvoiset, mutta taivas ei. En tiedä johtuiko asia puutteista pistelytaidoissani, vai mädistä langoista (koska tämä projekti lojui liian kauan ullakkoni lattialla), mutta taivaasta oli mahdotonta saada sileää, paakkuja ja kokkareita on joka puolella. Langat napsahtivat poikki säännöllisesti ja joka kerta tuli paakku kun lanka katkesi. Tätä tapahtui vain kun pistelin taivasta.
Tämä projekti on Dimensionin Gold Collection-sarjasta ja työn suunnittelu Donald Grant. Se on pistely 7,2/ruutua aidalle. ja koko on 46 x 25 cm.
Kuten kerroin aiemmassa postauksessa, aloitin jo uuden projektin. Se on tarkoitettu vierahuoneeni tyhjille seinille. Tässä aloitus.
Tämä uusi projekti on Craftimport kyn ja koko 45 x 62 cm. Se on paljon helpompi kuin African Lions, joten se pitäisi valmistua hetkessä... katsotaan miten käy.

4.9.2013

African Lions - endless sky and blind lions and projects (endless)

Time is limited so I have been stitching every spare second I had - despite of that the sky looks enless. There are other projects waiting. My guest room projects - walls are still empty. I already started one of them - next time when I finally have finished this one, I'll show it to you.
After those projects I'll start Summer cottage project. My brother said they would like to have bird pictures to the walls, and please make it simple one. I found one simple birds project from ebay.
Here it is.
Lots of birds and it's from Long Dog Samplers. So it should be suitable.

And my poor Sistine Chapel project. I had plans to start it again in August. Well. August is gone and now it's September. This is not only plan I'm having. I have endless piles of other projects. Let's see when it's Sistine Chapel. I hope it's sooner than August, 2014

Aikaa on rajoitetusti, joten olen pistellyt joka ikisen vapaan sekunninkin - siitä huolimatta taivas näytää loputtomalta. Muitakin projekteja on jonossa. Vierashuone projektit - seinät ovat edelleen tyhjät. Tosin aloitin yhden niistä - seuraavalla kerralla kun vihdoin viimein saan tämän (African Lions) projektin viimeisteltyä, näytän sen teille.
Näiden projektien jälkeen aloitan kesämökki projektin. Veljeni sanoi että he haluaisivat lintukuvia seinille, ja mielellään yksinkertaisia sellaisia. Löysin yhden yksinkertaisen lintuprojektin ebayltä. Tässä se on (katso ylemmäs).
Paljon lintuja ja malli tulee Long Dog Samplers'ilta. Joten pitäisi olla sopiva.

Ja voi Sikstuksen kappeli projekti parkaani. Minulla oli aikomus aloittaa se uudelleen elokuussa. No. Elokuu on mennyt ja nyt on syyskuu. Tämä ei ole ainoa suunnitelma mitä minulla on. Loputtomasti muiden projektien pinoja. Täytyy katsoa koska on Sikstuksen kappelin aika. Toivon että pikemmin kuin vuoden 2014 elokuussa.

29.7.2013

African Lions - a little bit more of lions

It has been a while - again. What's my excuse this time... well, I have been doing something else, very much something else. Picking berries, more berries and more berries. Working, working and working. And the biggest excuse of all. I have new windows 8 operating system and I'm totally confused with it. Loading pictures isn't easy any more. And everything else called easy is gone, too.
Ok. Back to lions. I think I'm halfway now. Only some stitches to lions and a lot of sky left. I may stitch this until the end or I may show another picture before finish, I haven't decided yet which way to go.

Taas on vierähtänyt aikaa. Millä tekosyyllä olen liikkeellä tällä kertaa... nooh, olen tehnyt jotain muuta, hyvin paljon jotain muuta. Poiminut marjoja, vielä lisää marjoja ja vielä lisää marjoja. Tehnyt töitä, töitä ja töitä. Ja kaikkein suurin tekosyy. Minulla on uusi windows 8 käyttöjärjestelmä ja olen ihan ulkona siitä. Kuvien lataaminen ei ole enää helppoa. Ja kaikki muukin helppous on mennyttä.
Ok. Takaisin leijoniin. Luulen että olen puolimatkassa nyt. Enää muutamia pistoja leijoniin ja runsaasti taivasta jäljellä. Saatan pistellä tämän loppuun asti tai saatan näyttää toisen kuvan ennen kuin tulee valmista, en ole päättänyt vielä minne suuntaan lähteä.


30.6.2013

African Lions - a hint of lions

It has been mostly grass this far... but now, if you look closely you can see a hint of lions. Still much to stitch and time is limited as always. Next week is busy. If sunny even busier. It's berry picking time and mushroom season started early. Just ate the first chantarelles, I picked this morning.

Tähän asti enimmäkseen ruohoa...mutta nyt, jos katsot tarkasti voit nähdä jo aavistuksen leijonista. Edelleen paljon pisteltävää ja aikaa on rajoitetusti kuten aina. Seuraava viikko on kiireinen. Jos aurinkoinen vielä kiireisempi. On marjanpoiminta-aika ja sienikausi alkoi aikaisin. Söin juuri ensimmäiset kanttarellit, jotka keräsin tänä aamuna.

23.6.2013

African Lions - endless grasslands

Give me an hour and a half and I can change the world. Well, not really, but I can do a lot of stitching. It's very, very quiet in my little business world, so I have been stitching when waiting for people to call. Nobody calls so I have a lot of time to stitch. I should have found  this out earlier, I would have done a lot in waiting. Better now than never. As you can see I'm still stitching grass, no lions or Africa either - just endless grasslands or savannah.
I'm also doing some changes here in my blog. I'm moving all blogs of stitchers to new blog Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News . I still follow your stitchings, because I like to see what all others have done.

Antakaa minulle puolitoista tuntia niin muutan maailman. No, en todellakaan, mutta saan tehtyä paljon ristipistoja. Pienessä liikemaailmassani on hyvin, hyvin hiljaista, niinpä minulla on aikaa pistellä kun odottelen että ihmiset soittaisivat. Kukaan ei soita, joten pistelyaikaa piisaa. Olisi pitänyt keksiä tämä jo aikaisemmin, olisin saanut paljon aikaiseksi odotellessa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kuten näkyy pistelen edelleen ruohoa, ei leijonia eikä Afrikkaa - vain loputonta ruohikkoa.
Teen myös muutoksia täällä blogissani. Siirrän kaikki pistelijöiden blogit Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News -blogiin. Seuraan yhä edelleen pistelyitänne, koska minusta on mukava katso mitä kaikki muut ovat tehneet.

16.6.2013

African LionsLately, I haven't had a lot of time to stitch. This is African Lions this far. Mostly grass. What I have been doing? Well, I started my own business, or actually 3 of them. The first one has nothing to do with cross-stitching. The second one has everything to do with cross-stitching and is called Ristipistopalvelut Stitchia. The third one has something to to with sewing. So I will be busy in the future, too.

Viime aikoina ei ole ollut juurikaan aikaa pistellä. Tässä on African Lions tähän asti. Enimmäkseen ruohoa. Mitä olen puuhaillut? No, aloitin omat liiketoimet, tai oikeastaa kolmekin yritystä. Ensimmäisellä ei ole mitään tekemistä ristipistoilun kanssa. Toisella ei muuta olekaan kuin ristipistelyä ja sen nimi on Ristipistopalvelut Stitchia . Kolmannella on jotain tekemistä ompelun kanssa. Näin ollen tulen olemaan kiireinen myös tulevaisuudessa.

23.1.2013

Saint Pantoleimon - finished!

It's done yesterday afternoon.  Northern light is blue now, so it's not the real fabric colour. Actually white. Only a month late on schedule. Well, better late than never. This work has lots and lots of gold threads, but very few colour changes, so it's quite quick to stitch if you are an experienced stitcher. It's time to go to framer's, but I think I'll wait until I finished the baby birth sampler and get them framed at same time. You don't see the baby sampler, because I made a promise to baby's mother, not to show the name. Still waiting the baby to be born.
My next project while waiting is African Lions by Donald Grant. It's about a time to begin. Picture at the end of the text. Nothing special yet, just a couple of stitches.

Eilen iltapäivällä tuli valmista. Pohjolan valo on nyt sininen, joten kankaan väri ei ole ihan oikea. Oikeasti valkoinen. Vain kuukauden myöhässä aikataulusta. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä työssä on paljon kultalankoja, kuitenkin vähän langanvaihtoja, joten se on melko nopea pistellä jos olet kokenut pistelijä. On aika mennä kehystäjälle, mutta ajattelin odottaa kunnes saan vauvan syntymätaulun valmiiksi ja kehystytän ne molemmat samaan aikaan. Et tule näkemään vauvan taulua, koska lupasin vauvan äidille olla näyttämättä vauvan nimeä. Edelleen odotellaan vauvan syntymää.
Seuraava projektini odotellessa on Afrikan leijonat, suunnittelijana Donald Grant. On jo aikakin aloittaa. Kuva tekstin lopussa. Ei mitään erikoista vielä, vain muutama pisto.