31.7.2014

Thank God for dirty dishes finished! Egyptian extravagance started

This is not as the designer designed it. I made changes. I didn't like the teddy, so I removed it, and stitched a carpet and drawers instead. The message is as long as you have dirty dishes, you have food to eat. Be thankful of that.

Tämä ei ole ihan sillälailla mitä suunnittelija sen tarkoitti. Tein muutoksia. Nalle ei ollut makuuni, niinpä poistin sen ja pistelin tilalle maton ja laatikoston. Sanoma kuuluu niin kauan kuin on likaisia astioita, on ruokaa mitä syödä. Ole kiitollinen siitä.

This is start of Egyptian Extravagance. It's 18 count aida and Anchor & Marlitt flosses. Yes, I know start in the middle. If you see the size of the chart and fabric - start in the middle is not very good idea, so I started from a corner - left upper corner. I was need of some luxury in my life, this kit was packed in 2001, so it's 13 years old. Time to stitch it at last.

Tämä on Egyptian Extravagancen aloitus. 7,2 ruutua/cm ja Anchorin ja Marlittin langat. Tiedän, aloita keskeltä. Jos näkisit mallin ja kankaan koon - keskeltä aloittaminen ei ole kovin hyvä idea, niinpä aloitin kulmasta - vasemmasta yläkulmasta. Tarvitsin jotain ylellisyyttä elämääni, tämä kirjontapaketti pakattiin vuonna 2001, joten se on 13 vuotta vanha. Aika pistellä se viimeinkin.

 
 
Here is the picture of this kit. It's supposed to look like that after I finished it. Someday.
Tässä on kuva pakkauksesta. Tältä sen on tarkoitus näyttää kun saan sen valmiiksi. Sitten joskus.22.7.2014

Peacocks finished! - Thank God for dirty dishes in progress

Peacocks are done. This and my many, many other crochet projects you find in Muut työt -Virkkausgalleria (links right sidebar). Isn't it a beauty!

Riikinkukot on valmis. Tämän ja monia, monia muita virkkaustöitäni löydät Muut työt -Virkkausgalleriasta (linkit oikealla sivustalla tätä blogia). Eikö ole nätti!

Thank God for dirty dishes this far. There is a teddy bear on left side of the girl, but I don't think I'm going to stitch it. Just the girl and dishes, and a surprise.
Thank God for dirty dishes tähän asti. Tytön oikealla puolella on nalle, mutta en usko että aion pistellä sen. Vain tyttö ja tiskit ja yllätys.

14.7.2014

Kiss the cook -finished, Thank God for Dirty dishes beginning, Peacock in progress

 
It's a finish. Fabric is not blue, actually it's white. I started another one from same leaflet. It's called Thank God for Dirty Dishes. Both are from Cinnamon Stick Pantry leaflet by Stoney Creek.

Valmista tuli. Kangas ei ole sininen, vaan oikeastaan valkoinen. Aloitin toisen samasta lehdykästä. Sen nimi on Thank God for Dirty Dishes eli kiitä Jumalaa likaisista astioista. Molemmat ovat Stoney Creekin Cinnamon Stick Pantry-nimisestä lehtisestä.

 
Here is a picture. It's girl's head.
Tässä kuva. Kyseessä on tytön pää.

And the progress of crochet project Peacock. Mostly roses and leaves this far, peacock is hiding somewhere..
Ja virkkuuprojetin Peacock edistyminen. Enimmäkseen ruusuja ja lehtiä tähän asti, riikinkukko vielä piileskelee jossain.

 
 
 


7.7.2014

Kiss the cook, The Deluge and Peacock

Ok. I haven't been here for a while. Well, almost a half year ago. What have I done? Mostly being extremly busy with all those extra curriculum projects others have "kindly  offered" to me to complete. And they weren't cross stitch.

Ok. Eipä ole tullut oltua täällä aikoihin, No ei ainakaan puoleen vuoteen. Mitä olen puuhannut? Enimmäkseen ollut erittäin kiireinen muiden "ystävällisesti minulle tarjoamien" projektien parissa. Ne eivät ole liittyneet ristipistelyyn.

The first picture is a project I started after making Sistine Chapel the most largest UFO (unfinished object) I have. I'm still in the middle of The Deluge and it's impossible. I can't see the symbols. Have to admit it - I'm old.

Ensimmäinen kuva on projektista, jonka aloitin sen jälkeen kun Sikstuksen kappelista tuli kaikkein suurin kesken jäänyt työ mitä minulla on. Olen edelleenkin keskellä Vedenpaisumusta ja se on mahdoton. En näe symboleja. Täytyy myöntää - olen vanha.

Here is the picture of The Deluge, this far - after 6 months. Haven't done it. Sistine Chapel - perhaps in my next life or give me the eyes of 20 year old.

Tässä on kuva Vedenpaisumuksesta, tähän asti - kuuden kuukauden jälkeen. En ole tehnyt sitä. Sikstuksen kappeli - ehkä seuraavassa elämässä tai antakaa minulle 20-vuotiaan silmät.

Because I couldn't see the symbols of The Deluge I started crocheting. It's for grannies so, perhaps it's the best thing to do. I crocheted a while and then I'm back stitching again. The first picture of this page. Kiss the cook. It's from old Stoney Creek leaflet number 25 and called Cinnamon Stick Pantry. Year 1986.
It's for sale. You find it from www.stitchia.com and choose oldies. There are many other oldies and goodies there, too.

Koska en nähnyt Vedenpaisumuksen symboleja aloitin virkkauksen. Se sopii mummeleille niin ehkä se on paras asia, jota voin tehdä. Virkkasin aikani ja sitten taas pistelemään. Ensimmäinen kuva tällä sivulla. Kiss the cook. Se on vanhasta Stoney Creek vihkosta numero 25 ja nimeltään Cinnamon Stick Pantry. Vuosi 1986.
Se on myynnissä. Löydät sen www.stitchia.com ja valitse oldies-osasto. Siellä on paljon muitakin vanhoja ja hyviä malleja.