18.12.2014

Egyptian Extravagance - It's a FINISH!

I have had issues. They haven't been cross stitch related. Cross stitching has been a pure pleasure. My computer resigned itself for good. Hard disc said ka-boom. And everything else there said goodbye. I'm still having computer issues - I have solved this far just few of them. Usually I'm busy stitching, but now my spare time has a whole lot of other meanings. Now I'm busy fixing my computer.
So I don't start a new stitching project immediately.
And yes, it really took a whole skein to finished all back stitching. I used one ply of skein.

Minulla on ollut vaikeuksia. Ne eivät liity ristipistelyyn. Ristipistely on ollut ihan puhdasta mielihyvää. Tietokoneeni irtisanoutui lopullisesti. Kovalevy sanoi ka-boom. Ja kaikki muu siellä sanoi hyvästit. Minulla on edelleen tietokoneongelmia - olen ratkaissut niistä vain murto-osan. Yleensä pistelen innokkaasti, mutta nyt vapaa-ajalleni on tullut ihan muita tarkoituksia. Nykyisin korjaan kiireen vilkkaa tietokonettani. Siispä en aloita uutta pistelyprojektia ihan heti.
Ja kyllä, tikkipistojen tekoon kului ihan koko kaartonen. Käytin yhtä osaa langasta.

I have 3 canditates for my new stitching project. Here they are:
Minulla on kolme ehdokasta uudeksi pistelyprojektiksi. Tässä ne ovat:
1) Radical Balance - I made adaptation of the chart by myself - tein mallin itse kuvasta.
This picture describes how the year 2014 has been in my life. Tämä kuva kuvastaa sitä millainen vuosi 2014 on ollut elämässäni.

2) The Leopard Hunts Alone By Dimensions - Leopardi metsästää yksin
I have always like wild animals, especially cats - Olen aina pitänyt villieläimistä, erityisesti kissoista.
 
3) Soft As Steel By HAED - Pehmeä kuin teräs.
Actually this last one is Julie Bell's artwork and called Hard as Steel. It was made 1994 by Julie Bell. So it's 20 years old and granny's crafts. I wonder why Heaven and Earth Designs advertises selling not granny's crafts.  Julie Bell has made fantasy art books, one of them is called Soft as Steel, but you can't find this picture there. This picture is on another book called Hard Curves.

Oikeastaan tämä viimeinen on Julie Bellin taideteos ja nimeltään Kova kuin teräs. Julie Bell teki sen vuonna 1994. Joten se on 20 vuotta vanha ja isoäidin kirjomuksia. Ihmettelen miksi Heaven and Earth Designs mainostaa ettei se myy isoäidin kamaa. Julie Bell on tehnyt fantasiataidekirjallisuutta, yksi näistä kirjoista on nimeltään Soft as Steel, mutta tätä kuvaa ei sieltä löydy. Tämä kuva on toisessa kirjassa, jonka nimi on Hard Curves.

When fixing my computer I have time to think which one of these three is my next project.
Kun korjailen konettani, minulla on aikaa ajatella mikä näistä kolmesta on seuraava projektini.


25.11.2014

Egyptian Extravagance - cross stitches done, time to back stitch

All cross stitches are done. Massive amount of back stitches are waiting to be done.
Kaikki ristipistot on tehty. Suunnaton määrä tikkipistoja odottaa tekijäänsä.

This is a close-up of left corner. Started back stitching and I estimate it'll take a whole skein or even more to finish them all.

Tässä on lähikuva vasemmasta nurkasta. Tikkipistely on aloitettu ja arvioin että menee koko kaartonen ennen kuin olen saanut ne kaikki tehtyä.

It's very quiet at work, so I have a lot of extra time to waste - for stitching. It calms my nerves.

Töissä on hyvin hiljaista, niinpä minulla on paljon ylimääräistä aikaa hukattavana - pistelyyn. Rauhoittaa hermoja.


3.11.2014

Egyptian Extravagance - the middle panel

King Tut's mask is stitched. Next I'm stitching the third and the last panel of Egyptian Extravagance. I might take a picture before I move to back stiching or not. It depends on my computer. My computer  hasn't been co-operative lately. Too much updates or just old age, don't know what's the problem with it.

Tutankhamonin naamio on pistelty. Seuraavaksi pistelen kolmannen ja viimeisen paneelin Egyptian Extravagancesta. Saatan ottaa kuvan ennen kuin siirryn tikkipistoihin tai sitten en. Se riippuu tietokoneestani. Tietokoneeni ei ole viimeaikoina ollut yhteistyöhaluinen. Liikaa päivityksiä tai sitten vain vanhuutta, tiedä häntä mikä on ongelmana.

17.10.2014

Egyptian Extravagance - more than halfway

Should have add this picture earlier, but my computer was a bit moody after updating, so here it is where I'm now with King Tut.
I have some confessions to make. At first with the first panel I used only one ply (It's suggested to use two), but I liked to make the mask look more prominent. The mask is stitched with 2 plies. I was a bit afraid how Marlitt's slippery threads would take their places. Everything went fine. The face is there and Marlitt's too.
There is more colour changes than I thought when I started this one, so it'll take a longer time to finish. I like the picture already and even better when the massive amount of back stitching is done. Now there is only cross stitches.

This week is also a sad week. I read on papers Helmi Vuorelma Oy had made a bankruptcy. This company was very old, over 100 years. I worked there in my youth. It was a legend then and I was very happy to be a little part of the history of Finnish needlecraft.

Now I have my own company (www.stitchia.com) and if something doesn't change all needlecraft business is going same way. Times are hard - so ladies and gentlemen let's stitch. It's keep us sane and give us something to do while waiting better days.

Olisi pitänyt lisätä tämä kuva jo aikaisemmin, mutta tietokoneeni oli vähän äkeä päivityksen jälkeen, niinpä tässä ollaan nyt Tutankhamonin kanssa.
On muutama tunnustuskin tehtävänä. Ensinnäkin ensimmäiseen paneliin käytin vain yhtä säiettä (suositus on käyttää kahta), halusin tehdä naamiosta näkyvämmän ja enemmän esillä olevan. Naamio on pistelty kahdella säikeellä. Pelkäsin hieman miten Marlittin liukkaat langat asettuisivat. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Naama on siellä ja Marlitin langan myös.
Värivaihtoja on hieman enemmän mitä aavistin kun aloitin tämän työn, niinpä valmistuminen tulee kestämään hieman kauemmin. Pidän kuvasta jo nyt ja vielä enemmän kun valtava määrä tikkipistoja on tehty. Nyt kuvassa on vain ristipistoja.

Tämä viikko oli myös surullinen viikko. Luin lehdistä että Helmi Vuorelma Oy teki konkurssin. Tämä yritys oli hyvin vanha, yli 100 vuotta. Työskentelin siellä nuorena. Se oli jo silloin legenda ja olen iloinen että voin olla pieni osa suomalaisen käsityön historiaa.

Nykyisin minulla on oma yritys (www.stitchia.com) ja jos joku ei muutu kaikki käsityö-yrittäminen menee samaa tietä. Ajat ovat kovat - niinpä leidit ja herrasmiehet - pistelkäämme. Se pitää mielenterveytemme kasassa ja antaa meille jotain tekemistä parempia aikoja odotellessa.

8.9.2014

Egyptian Extravagance - almost half of the middle panel

This is the middle section this far. I'm going to stitch the headdress first and then King Tut's face.

Tässä keskiosa tähän asti. Pistelen ensin päähineen ja sitten Tutankhamonin kasvot.

Because the mushroom season is here and now and there is plenty of mushrooms, I have mostly been picking mushrooms. Tomorrow it's boletus soup.

Koska sienikausi on tässä ja nyt ja sieniä on todella paljon. Olen enimmäkseen poiminut sieniä. Huomenna on tarjolla tattikeittoa.
17.8.2014

Egyptian Extravagance - the first panel

The first panel of Egyptian Extravagance is finished - almost. No backstitching yet. Next the middle panel. I'll do all backstitching at the end - and there is going to be plenty of it.

Ensimmäinen paneeli Egyptian Extravagancea tehty - melkein. Tikkipistot vielä puuttuvat. Seuraavaksi keskipaneeli. Teen tikkipistot ihan lopussa - ja niitä tulee olemaan runsaasti.

31.7.2014

Thank God for dirty dishes finished! Egyptian extravagance started

This is not as the designer designed it. I made changes. I didn't like the teddy, so I removed it, and stitched a carpet and drawers instead. The message is as long as you have dirty dishes, you have food to eat. Be thankful of that.

Tämä ei ole ihan sillälailla mitä suunnittelija sen tarkoitti. Tein muutoksia. Nalle ei ollut makuuni, niinpä poistin sen ja pistelin tilalle maton ja laatikoston. Sanoma kuuluu niin kauan kuin on likaisia astioita, on ruokaa mitä syödä. Ole kiitollinen siitä.

This is start of Egyptian Extravagance. It's 18 count aida and Anchor & Marlitt flosses. Yes, I know start in the middle. If you see the size of the chart and fabric - start in the middle is not very good idea, so I started from a corner - left upper corner. I was need of some luxury in my life, this kit was packed in 2001, so it's 13 years old. Time to stitch it at last.

Tämä on Egyptian Extravagancen aloitus. 7,2 ruutua/cm ja Anchorin ja Marlittin langat. Tiedän, aloita keskeltä. Jos näkisit mallin ja kankaan koon - keskeltä aloittaminen ei ole kovin hyvä idea, niinpä aloitin kulmasta - vasemmasta yläkulmasta. Tarvitsin jotain ylellisyyttä elämääni, tämä kirjontapaketti pakattiin vuonna 2001, joten se on 13 vuotta vanha. Aika pistellä se viimeinkin.

 
 
Here is the picture of this kit. It's supposed to look like that after I finished it. Someday.
Tässä on kuva pakkauksesta. Tältä sen on tarkoitus näyttää kun saan sen valmiiksi. Sitten joskus.22.7.2014

Peacocks finished! - Thank God for dirty dishes in progress

Peacocks are done. This and my many, many other crochet projects you find in Muut työt -Virkkausgalleria (links right sidebar). Isn't it a beauty!

Riikinkukot on valmis. Tämän ja monia, monia muita virkkaustöitäni löydät Muut työt -Virkkausgalleriasta (linkit oikealla sivustalla tätä blogia). Eikö ole nätti!

Thank God for dirty dishes this far. There is a teddy bear on left side of the girl, but I don't think I'm going to stitch it. Just the girl and dishes, and a surprise.
Thank God for dirty dishes tähän asti. Tytön oikealla puolella on nalle, mutta en usko että aion pistellä sen. Vain tyttö ja tiskit ja yllätys.

14.7.2014

Kiss the cook -finished, Thank God for Dirty dishes beginning, Peacock in progress

 
It's a finish. Fabric is not blue, actually it's white. I started another one from same leaflet. It's called Thank God for Dirty Dishes. Both are from Cinnamon Stick Pantry leaflet by Stoney Creek.

Valmista tuli. Kangas ei ole sininen, vaan oikeastaan valkoinen. Aloitin toisen samasta lehdykästä. Sen nimi on Thank God for Dirty Dishes eli kiitä Jumalaa likaisista astioista. Molemmat ovat Stoney Creekin Cinnamon Stick Pantry-nimisestä lehtisestä.

 
Here is a picture. It's girl's head.
Tässä kuva. Kyseessä on tytön pää.

And the progress of crochet project Peacock. Mostly roses and leaves this far, peacock is hiding somewhere..
Ja virkkuuprojetin Peacock edistyminen. Enimmäkseen ruusuja ja lehtiä tähän asti, riikinkukko vielä piileskelee jossain.

 
 
 


7.7.2014

Kiss the cook, The Deluge and Peacock

Ok. I haven't been here for a while. Well, almost a half year ago. What have I done? Mostly being extremly busy with all those extra curriculum projects others have "kindly  offered" to me to complete. And they weren't cross stitch.

Ok. Eipä ole tullut oltua täällä aikoihin, No ei ainakaan puoleen vuoteen. Mitä olen puuhannut? Enimmäkseen ollut erittäin kiireinen muiden "ystävällisesti minulle tarjoamien" projektien parissa. Ne eivät ole liittyneet ristipistelyyn.

The first picture is a project I started after making Sistine Chapel the most largest UFO (unfinished object) I have. I'm still in the middle of The Deluge and it's impossible. I can't see the symbols. Have to admit it - I'm old.

Ensimmäinen kuva on projektista, jonka aloitin sen jälkeen kun Sikstuksen kappelista tuli kaikkein suurin kesken jäänyt työ mitä minulla on. Olen edelleenkin keskellä Vedenpaisumusta ja se on mahdoton. En näe symboleja. Täytyy myöntää - olen vanha.

Here is the picture of The Deluge, this far - after 6 months. Haven't done it. Sistine Chapel - perhaps in my next life or give me the eyes of 20 year old.

Tässä on kuva Vedenpaisumuksesta, tähän asti - kuuden kuukauden jälkeen. En ole tehnyt sitä. Sikstuksen kappeli - ehkä seuraavassa elämässä tai antakaa minulle 20-vuotiaan silmät.

Because I couldn't see the symbols of The Deluge I started crocheting. It's for grannies so, perhaps it's the best thing to do. I crocheted a while and then I'm back stitching again. The first picture of this page. Kiss the cook. It's from old Stoney Creek leaflet number 25 and called Cinnamon Stick Pantry. Year 1986.
It's for sale. You find it from www.stitchia.com and choose oldies. There are many other oldies and goodies there, too.

Koska en nähnyt Vedenpaisumuksen symboleja aloitin virkkauksen. Se sopii mummeleille niin ehkä se on paras asia, jota voin tehdä. Virkkasin aikani ja sitten taas pistelemään. Ensimmäinen kuva tällä sivulla. Kiss the cook. Se on vanhasta Stoney Creek vihkosta numero 25 ja nimeltään Cinnamon Stick Pantry. Vuosi 1986.
Se on myynnissä. Löydät sen www.stitchia.com ja valitse oldies-osasto. Siellä on paljon muitakin vanhoja ja hyviä malleja.
1.1.2014

Sistine Chapel part 8 - the Deluge

Does anyone remember Sistine Chapel? I started this one some time ago and had a break - actullay the break was quite long. This is the 8 part of Chapel and called the Deluge. Green and blue parts are under stitching.
I have had problems with my blogger blog, constant error messages, so I'm started to looking for antother blog and it looks like I'm moving in the future, if I find a suitable one.

Muistaako kukaan Sikstuksen kappelin? Aloitn tämän jo aikoja sitten ja pidin taukoa - oikeastaan tauko oli melko pitkä. Tämä on Sikstuksen kappelin 8. osa ja Vedenpaisumus. Vihreät ja siniset alueet ovat pistelyn alla.
On ollut ongelmia bloggerin blogini kanssa, jatkuvaa virheilmoitusta, joten ole alkanut etsiä toista blogia ja näyttää vähän siltä että muutan tulevaisuudessa, jos löydän sopivan.