27.11.2017

Cross Stitch Map continues

 
Europe is done, now I'm moved to China and stitching down Asia. It has been very easy, except those very tiny countries. If the country is smaller than 1/4 stitch it can't be stitched. Sorry. I still love smaller countries, too. X-stitching continues...
 
Eurooppa on tehty, nyt siirryin Kiinaan ja pistelen Aasiaa alaspäin. On ollut helppoa, paitsi noiden hyvin pienien maiden kohdalla. Jos maa on pienempi kuin 1/4 pistoa, sitä ei voi pistellä. Pahoitteluni. Pidän silti pienemmistäkin maista. Ristipistely jakuu...

18.11.2017

Cross Stitch Map aka World Map in Cross Stitches

I have always wanted travel the world. This is a map printed on aida including wooded frame. Designed by Emma Royston for SUCK UK LTD. The map is originally meant for recording travels around the world. Including 2 needles and 4 small skeins of floss, only those 4 colours you see on the map now. Being in the middle of Siberia, I run out of red a skein, because Russia is so big and I'm going to use more colours because there are much more countries than 4. I counted I manage with 7 colours. Let's see.
This is easy and suitable for beginners, too.

I have the similar red in DMC, so no worries I'm back from Siberia in notime.

Olen aina halunnut matkustaa maailmalla. Tämä on aida kankaalle painettu kartta ja mukana tuli puiset kehykset. Emma Royston suunnitteli kartan SUCK UK LTD:lle. Kartta on alun perin tarkoitettu esittelemään matkoja ympäri maailmaa. Sisältäen 2 neulaa ja 4 pientä tokkaa lankaa, vain nuo 4 väriä, jotka näet kartalla nyt. Keskellä Siperiaa minulta loppui punainen tikka, koska Venäjä on niin iso ja aion käyttää muitakin värejä, koska maita on paljon enemmän kuin 4. Laskin että selviän 7 värillä. Katsotaan.
Tämä on helppo ja sopii myös aloittelijoille.

Minulla on samaa punaista DMC:nä, joten ei hätään palaan Siperiasta hetkessä.

16.11.2017

Mother's Advice - Finished!

When I earlier wrote this has nothing to do with my life. It wasn't exactly true. When I was young my mom really said the first sentence, but didn't mention anything about horses.
And I have lived as my mother adviced - done anything I like. It's very liberating, of course I have tried to avoid hurting others.
Never know what I'll stitch next or what happens next.

Kun aikaisemmin kirjoitin että tällä ei ole mitään tekemistä elämäni kanssa, Se ei ollut ihan totta. Kun olin nuori äitini todella sanoi ensimmäisen lauseen, mutta ei maininnut mitään hevosista.
Ja olen elänyt kuten äiti neuvoi - tehnyt mistä pidän. Se on hyvin vapauttavaa, tietenkin olen yrittänyt olla satuttamatta muita.
Koskaan ei voi tietää mitä pistelen seuraavaksi tai mitä tapahtuu seuraavaksi.

13.11.2017

Mother's Advice continues...

Very slow progress. I used to have a lot of time to stitch, it was years and years ago. Now I'm  a Sunday stitcher and don't always have time on Sundays either.
This pattern really don't have anything to do with my life, it was just a fun pattern to stitch - as I liked to start something after a long pause. To be continued.

Erittäin hidasta edistymistä. Vuosia sitten minulla oli runsaasti aikaa pistellä. Nykyisin olen sunnuntaipistelijä ja eikä minulla ole aina edes sunnuntaisin aikaa.
Tällä mallilla ei todellakaan ole mitään tekemistä elämäni kanssa, se oli vain hauska malli pistellä - kun halusin aloittaa jotain pitkän tauon jälkeen. Jatkoa seuraa.

6.11.2017

Mother's Advice

This is an oldie. I don't remember any more where  or when I received this one. Because I have had so long break (again) in my stitching, I really had to start with something. This is small and funny and motherly advice is really something a mother would have given to her daughters in Victorian era or not. Soon you'll see.

Tämä on vintage kamaa. En enää muista missä tai milloin sain tämän käsiini. Koska olen (taas) pitänyt pitkän tauon pistelyissäni, täytyi aloittaa jollakin. Tämä on pieni ja hauska ja äidillinen neuvo on jotain, mitä äiti olisi antanut tyttärilleen viktoriaanisella ajalla tai sitten ei. Kohta näet.

27.5.2017

Morning Prayer finished

Here it is. Done. Waiting for framing. Nice, easy and quick to stitch. Stitch count 221 x 401 and size about 40 x 73 cm. Only two colours.

What next? Only heaven knows and doesn't tell.

Tässä se on. Tehty. Odottaa kehystystä. Mukava, helppo ja nopea pistellä. Pistoja 221 x 401 ja koko noin 40 x 73 cm. Vain kaksi väriä.

Mitä seuraavaksi? Vain taivas tietään ja ei kerro.

20.5.2017

Morning Prayer

...and my progress this far. It has been a pleasure to stitch this one. If you like to see a bigger picture click on the picture.

...ja edistykseni tähän asti. Tämän pistely on ollut silkkaa mielihyvää. Jos haluat nähdä isomman kuvan klikkaa kuvaa.


13.5.2017

Joys of the needle

It has been a while since I last time logged in. Looks like someone has been missing me - my last post has been read so many times.

For those faithful...
I have started stitch again. What changed my mind? Perhaps a new mission. Don't know. Here I'm again. And don't ask about Sistine Chapel, please. It still exists, but I'm totally blocked with it right now.

My new project is Morning Prayer by My Big Toe designs.

I felt I needed it.

On hieman vierähtänyt aikaa siitä kun viimeksi kirjauduin sisään. Näyttää siltä että ainakin joku on minua kaivannut - viimeisintä postausta on luettu aika monta kertaa.

Noille uskollisille...
Olen aloittanut pistelyn uudelleen. Mikä pyörsi pääni? Ehkä uusi tehtävä. En tiedä. Täällä sitä kuitenkin ollaan. Ja älkää vaan kyselkö Sikstuksen kappelista mitään, kiitos. Se on edelleen olemassa, mutta olen täysin lukossa sen kanssa juuri nyt.

Uusi projektini on Aamurukous My Big Toe designilta.

Tunsin että tarvitsen sitä


22.1.2016

The 24th (and last) tiny stocking finished!

They all are done now.

Kaikki on nyt tehty.

Here is the group picture. Next I'm going to stitch ribbons and put tiny stockings to my advent calendar.

Tässä on ryhmäkuva. Seuraavaksi kiinnitän nauhat ja laitan pikkusukat joulukalenteriini.

What's next? I'm going to stitch Sistine Chapel again. I got so much energy from theses tiny stockings and finally finishing my advent calendar. It's time to finish the Deluge part of Sistine Chapel. Only thing sure, it takes time, so next posting somewhere in very far future.

Mitä seuraavaksi? Aion pistellä taas Sikstuksen kappelia. Sain niin paljon energiaa näistä pikku sukista ja viimeinkin joulukalenteri valmistui. On siis aika saattaa päätökseen Sistiiniläiskappelin Vedenpaisumus -osio. Ainoa varma asia on että se vie aikaa, siispä seuraava postaus jossain hyvin kaukana tulevaisuudessa.

21.1.2016

The 23rd tiny stocking finished - only one left

Sometimes when I was stitching these tiny stockings I wasn't sure what I was stitching until I saw the result after backstiching. Sometimes I'm not sure even after backstitching what I stitched. Are there a mouse beside a cup on a table?

Joskus kun pistelin näitä pikku sukkia en ollut varma mitä pistelen, ennen kuin näin lopputuloksen tikkipistojen jälkeen. Joskus taas en ole ollenkaan varma tikkipistojenkaan jälkeen mitä tuli pisteltyä. Onko pöydällä kupin vieressä hiiri?


...and the last one.

...ja vimppa.

20.1.2016

The 22nd tiny stocking finished - only 2 left

It's rather cold morning -30C and excellent day to stay indoors stitching.

On melko kylmä aamu -30C ja erinomainen ilma pysytellä sisällä pistelemässä.

When this is done there is only one left.

Kun tämä on tehty on enää yksi jäljellä.

18.1.2016

The 21st tiny stocking finished - only 3 left

I'm almost done them all...almost. It looks like I'm getting busier and busier in my life. It's not good to be so busy that I don't have time to do anything. I need to downshift the speed.

Olen melkein saanut ne kaikki tehtyä - melkein. Näyttää siltä että elämä muuttuu kiireisemmäksi. Ei ole hyvä että on niin kiire ettei ehdi tehdä mitään. Täytyy hidastaa.

Next one is coming...

Seuraava tulossa..


16.1.2016

The 20th tiny stocking finished - only 4 left

This reindeer looks a bit of moose to me...anyway it's cute.

Tämä poro näyttää minusta hivenen hirveltä...joka tapauksessa se on söpö.


21st stocking is Scandinavian style...

Kahdeskymmenes ensimmäinen sukka on skandityyliä...

15.1.2016

The 19th tiny stocking finished - only 5 left

I'm still very pleased I used bigger count of fabric, otherwise the other bird wouldn't have a tail and a
branch would be very short.

Olen edelleen hyvin tyytyväinen että käytin pienempiruutuista kangasta, muuten toisen linnun pyrstö olisi poissa ja oksakin olisi hyvin lyhyt.

20th is on progress...

Kahdeskymmenes menossa...

14.1.2016

The 18th tiny stocking finished - only 6 left

That's kind of cute stocking and now I'm really happy of my fabric choice, Otherwise the road would turned very short.  Today I received my second ribbon order and now the colour is finally right. Soon I'll be adding ribbons to the stockings.

Tavallaan tosi söpö sukka ja nyt olen todella iloinen kangasvalinnastani. Muutoin tie olisi jäänyt hieman lyhyeksi. Tänään sain toisen nauhatilaukseni ja vihdoinkin väri on oikea. Pian laittelen nauhoja sukkiin.

19th is coming....

Yhdeksästoista tulossa...


12.1.2016

The 17th tiny stocking finished - only 7 left

7 left and I hope January is enough to finish them.

Seitsemän jäljellä ja toivottavasti tammikuuta riittää niiden valmiiksi saamiseen.

This one looks easy, but it really isn't as easy as it looks like. I have stitched and unstitched and re-stitched. Somehow I can't count the rows right... perhaps I should change my reading glasses.

Tämä näyttää helpolta, mutta ei oikeasti ole niin helppo miltä näyttää. Olen pistellyt, purkanut ja pistellyt uudelleen. Jotensakkiin en vain osaa laskea rivejä oikein...ehkä pitäisi vaihtaa lukulasit.

10.1.2016

The 16th tiny stocking finished - only 8 left

Designs are getting bigger and bigger all the time. Now I'm glad I didn't choose the fabric count recommended on the cover of the kit. I would have been having problems right now. Finally I did something right.

Malli senkun suurenee koko ajan. Nyt olen iloinen että en valittu pakkauksen kannessa suositeltua kangaskokoa. Olisin nyt ongelmissa. Vihdoinkin tein jotain oikein.


...and next one on progress....

...ja seuraava työnalla...

9.1.2016

the 15th tiny stocking finished - only 9 left

Here is another Angel stocking finished.

Taas yksi enkelisukka valmis.


And Christmas tree coming...

Ja joulupuu tulossa...

7.1.2016

The 14th tiny stocking finished - only 10 leftWhen I look these pictures of my stitchings, they look totally blurry. I really much improve my picture taking skills. This is supposed to be a cat playing with a yarn.

Kun katselen näitä kuvia pistelyistäni, ne näyttävät täysin sameilta. Täytyy tosiaan parantaa valokuvaustaitojaan. Tämän olisi tarkoitus olla kissa, joka leikkii langalla.

15th is coming...

Viidestoista tulossa...

5.1.2016

The 13th tiny stocking finished - only 11 left

This one turned out very nicely. I would have never guessed. Perhaps I'm finally learning how to do these little things.

Tästä kehkeytyi aika kiva. Enpä olisi ikinä arvannut. Ehkä olen viimeinkin oppimassa kuinka näitä tehdään.

And of course the 14th is started...

Ja tietenkin neljästoista on aloitettu...

4.1.2016

The 12th tiny stocking finished - only 12 left

 
Another tiny pointsettia stocking looks much better than the first one. I run out of dark green and couldn't find an exact match of my old Bucilla threads, so for the next tiny stocking I'm going to use other brand of thread and it's much darker dark green.
 
Toinen joulutähtisukka näyttää paljon paremmalta kuin ensimmäinen. Tumman vihreä loppui ja en löytänyt sopivaa vanhoista Bucillan langoistani, joten seuraavaan pikkusukkaan käytän toisen merkkistä lankaa ja se on paljon tummempaa tummaa vihreää.
 
 
The beginning of 13th tiny stocking. If you compare the dark greens of pointsettia stocking and this one, you see the difference between dark green and dark green.
 
 
Kolmannenentoista pikkusukan aloitus. Jos vertaat joulutähtisukan tummanvihreitä ja tämän, näet mitä eroa on tummanvihreällä ja tummanvihreällä.

3.1.2016

The 11th tiny stocking finished - only 13 left

Almost half way now. Still more left than finished.

Nyt melkein puolivälissä. Edelleen enemmän jäljellä kuin valmiina.

This half finished red poinsettia looks already better than those white finished ones.

Tämä puolivalmis punainen joulutähti näyttää jo nyt paremmalta kuin nuo valkoiset valmiit.


2.1.2016

The 10th tiny stocking finished - only 14 left

This looks better than the one I finished on New Year's Eve. I should avoid night stitching. It's too dark to see things right.

Tämä näyttää paremmalta kuin uudenvuodenaaton tekele. Pitäisi välttää yöpistelyä. On liian pimeää että näkisi asiat oikein.

Here is the 11th - coming soon.

Tässä yhdestoista - tulossa pian.


1.1.2016

The 9th tiny stocking finished - only 15 left

There have been very nice stockíngs among finished, but this one is ugly. My humble opinion. It's the first finish of 2016, so let it be.

Valmistuneiden joukossa on kivan näköisiä sukkia, mutta tämä on ruma. Vaatimaton mielipiteeni. Koska se on ensimmäiseksi valmistunut vuonna 2016, niin antaa olla.


...and 10th is coming...

...ja kymppiä pukkaa...

30.12.2015

The 8th tiny stocking finished - only 16 left

Here comes the santa and animals. Yesterday I received my ribbon order and... it's my poor luck again. The colour is wrong. There are so many shades of red in the world and magenta doesn't look very much Christmas to me. Perhaps it's time to make another order or live with magenta.

Täältä tulee joulupukki ja eläimet. Eilen sain nauhatilaukseni ja ... huono onni iski jälleen. Väri on väärä. Maailmassa on niin paljon eri sävyisiä punaisia ja sinipunerva ei minusta ole oikein jouluinen väri. Ehkä on aika tehdä toinen tilaus tai tulla toimeen sinipunervan kanssa.

The 9th one is.... white pointsettia.

Yhdeksäs on ... valkoinen joulutähti.

28.12.2015

The 7th tiny stocking finished - only 17 left

This far the best one, if my opinion is asked. Looks much better in real live.

Tähän mennessä paras, jos mielipidettäni kysytään. Näyttää paljon paremmalta oikeassa elämässä.

8th one is santa with animals.

Kahdeksas on joulupukki ja eläimet.

Christmas Holidays are over and I don't have so much free time to stitch. Next finishes will take a bit more time.

Joululomat ovat ohi ja vapaa-aikaani ei kovin paljon pistelyyn liikene. Seuraavat valmistumiset voivat viedä hieman enemmän aikaa.


26.12.2015

The 6th tiny stocking finished - only 18 left

At first I wondered - a Christmas horsy? Where in the world there are horses in Christmas tradition? In the circus, of course.

Aluksi ihmettelin - Jouluheppa? Missäpäin maailmaa on hevosia jouluperinteessä? Sirkuksessa tietenkin.


..and 7th one is coming..

...ja seitsemäs on tuloillaan..

25.12.2015

The 5th tiny stocking finished - only 19 left

Yes, I know it's blurry. I try to make better pictures of these stockings when I have finished them all and added ribbons. I'm still waiting my ribbon order to come.

Tiedän että on epäselvä. Yritän ottaa parempia kuvia kun nämä sukat ovat kaikki valmiit ja nauhat lisätty. Odottelen yhä nauhatilaustani.

Here is a progress of 6th stocking.

Tässä vaiheessa on kuudes sukka.

21.12.2015

The 3rd and 4th tiny stockings finished - only 20 left


Two more tiny stockings, 20 to go. Now I scanned them. Perhaps it's my eyes, but these two looks also blurry.

Kaksi lisää pikkusukkia, enää 20 jäljellä. Nyt skannailin ne. Ehkä syynä on silmäni, mutta nämäkin kaksi näyttävät epäselviltä.

Here is the beginning of 5th stocking.

Tässä viidennen sukan alku.